Dracht- en biotoopverbetering

Ons land staat voor de grote opgave het leefklimaat voor insecten aanzienlijk te verbeteren. Recente onderzoeken wijzen uit dat het slecht is gesteld met de soortenrijkdom en de aantallen insecten. Bestuivende insecten waaronder de honingbijen hebben moeite met het vinden van voldoende voedsel. Grote delen van het land leveren veel te weinig dracht. Allerlei initiatieven vinden plaats om de biodiversiteit te verbeteren, ook vanuit de landelijke overheid. 

De NBV is partner in de Nationale Bijenstrategie en bij het project Alle gemeenten Bij-vriendelijk van Nederland Zoemt. 

Wat vindt er nog meer plaats op het gebied van drachtverbetering? Een kleine greep uit de veelheid aan activiteiten en onderzoeken in het onderstaande overzicht. 

 

 

Initiatieven en onderzoeken gericht op het verbeteren van het leefgebied van de honingbij

 

Motie 'Red de Bij' (Hilversum) met honingvlek werking

Er kan lokaal heel veel worden gedaan ten voordele van honingbijen en talrijke andere soorten. In de gemeente Hilversum is in november 2018 de motie 'Red de Bij' van de partij Leefbaar Hilversum aangenomen. Gangmaker was NBV lid Ben Bus. De motie bevat een educatieve paragraaf, gericht op alle basisscholen in de gemeente om de jeugd al vroeg te doordringen van het belang van de samenhang in de natuur. 
Zelf ook aan het werk om de gemeente een bij-vriendelijker beleid te laten voeren? Ben vertaalde zijn motie voor algemeen gebruik.

  • Motie 'Red de Bij' als word-bestand met aanwijzingen voor toepassing in eigen gemeente (Word-bestand download)

  • Gemeente Eindhoven - voorstellen aanpassingen gemeentelijk groenbeheer (PDF download)

  • Brochure kosten en baten  van bijvriendelijk beheer van Groene Cirkels Bijenlandschap (PDF download)

 

Blij bijen, boeren en burgers

In de gemeente Lochem heeft een aantal agrariers in het voorjaar 2018 in totaal 4 kilometer randen van hun maisakkers ingezaaid met zonnebloemen. Het is een gezamenlijk initiatief waarin onder andere LTO-Noord, For Farmers, de innovatiecoörperatie, NBV en gemeente Lochem in participeren. 

De langdurige droogte in juli/augustus heeft flink schade toegebracht. Toch was, op beperkte schaal, het reseultaat zichtbaar. Zie de aanvullende info op de publieksflyer.

 

 

Toekomstbestendige plantenlijst voor Nederland en België

De behoefte was groot aan een voor vmbo, mbo tot hbo doorlopende leerlijn plantenkennis. Die behoefte was mede ingegeven door de veranderde vraag naar inrichting van groenprojecten. Bijvoorbeeld voor het bevorderen van biodiversiteit met bij- en vlindervriendelijke beplanting, of groen als oplossing voor problemen in de stad. Denk aan dak- en gevelgroen, fijnstof afvang en groen dat bestand is tegen tegen de klimaatverandering.

De plantenlijst is opgezet voor het groen-onderwijs. Dat wil zeggen dat het een selectie van plantensoorten is die studenten aan verschillende soorten onderwijsinstellen minimaal moeten kennen.

Versie 1.0 is verschenen, samengesteld door docenten in het groenonderwijs, de VHG en partijen uit het bedrijfsleven. Een plantenlijst is een ‘levend’ geheel en hij zal daarom met regelmaat een update krijgen.

Aparte kolom met sortiment voor bestuivers

In de kolom Biodiversiteit en Bestuivers is te vinden welke soorten als drachtplant kunnen worden aangeplant.De lijst omvat de belangrijkste soorten, maar is niet volledig.

download Plantenlijst 1.0 (Excel) - soortgroepen zijn ingedeeld met tabs onderaan de pagina

download Plantenlijst 1.0 (PDF)

 

 

 

Idylle - bloemen voor bijen, vlinders en mensen

Een kleurrijker Nederland, dat is waar de Vlinderstichting en de NBV aan werkt. Met steun van de Postcodeloterij zijn in de periode 2013 t/m 2016 tientallen Idylles aangelegd: voor mensen om van te genieten en voor vlinders en bijen om beter te kunnen overleven. 

Bevindingen en aanbevelingen zijn in een kleurrijk document vastgelegd.

Bekijk de webpagina

 

Bloemrijke (FAB) akkerranden in de Hoeksche Waard

Insecten in bloemenranden rondom akkerbouwpercelen bestrijden plagen in de gewassen. De bloemen voeden de plaagonderdrukkende insecten met pollen en nectar. Dit noemen we FAB (Functionele Agro Biodiversiteit). Dat is slim gebruik maken van wat de natuur al geregeld heeft. Honingbijen profiteren ook van deze stroken.

Bekijk de film (3:35)

 

 

Versterking dracht en biodiversiteit ten behoeve van de (wilde) bij 

Op 13 januari 2012 is het rapport “Versterking van de dracht en biodiversiteit ten behoeve van de (wilde) bij” en het eindrapport door Adviesbureau Larenstein opgeleverd. 
De rapport zijn opgesteld via de GKP Twente door studenten van hogeschool Van Hall Larenstein in samenwerking met het ROC en AOC. Het rapport “Versterking van de dracht en biodiversiteit ten behoeve van de (wilde) bij” is gemaakt in opdracht de (ABTB-) imkerafdeling Sint Isidorushoeve en (NBV) Imkersvereniging “de Heidebloem” Haaksbergen, en het lezen meer dan waard. 


Rapporten zijn als PDF te downloaden
Het is ook te vinden in het e-depot van de WUR
Meer info over het project in de gemeente Haaksbergen staat op de site Groen Dichterbij

 

 

Dracht- en biotoopverbetering in Fryslan

Ideeën over een plantenrijk en bijenvriendelijk Fryslân
Een commissie uit groep Friesland heeft een notitie gemaakt boordevol ideeën en suggesties om te komen tot een bloem- en bijenvriendelijk Friesland. 

In het rapport staan op blz. 19 en 20 een aantal aanbevelingen die de moeite waard zijn om over te nemen. Een aantal van die aanbevelingen staan al min of meer in de steigers of zijn door de NBV reeds uit gevoerd. In ieder geval sluit het rapport naadloos aan op de intenties van het hoofdbestuur van de NBV. 

Ook voor andere provincies van toepassing
De groep Friesland heeft met het samenstellen van dit rapport één van de actieplannen van de NBV zoals verwoord in het Deltaplan, Duurzame en vitale bijenhouderij in Nederland aandacht gegeven. 

Voor alle afdelingen van de NBV is dit mooi geïllustreerde rapport een bron van inspiratie en een mogelijke aanvulling op de eigen ideeën en suggesties. 
Klik hier om het rapport (PDF) te downloaden. 

  

 

'Biodiversiteit in tuin en plantsoen' 

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Imkervereniging Nijmegen en omstreken werd op 21 oktober 2010 het symposium  'Bevorderen drachtplanten in tuin en plantsoen' georganiseerd bij Helicon MBO opleidingen in Nijmegen. 

Op dit symposium werd de nieuwe kleurrijke brochure 'Biodiversiteit in tuin en plantsoen'gepresenteerd. Auteur van de brochure, Marco Hoffman ging in zijn lezing uitgebreid in op het belang van variatie in beplanting voor het leven van de honingbij, vlinders en andere bestuivers en daarmee voor het bevorderen biodiversiteit. Dankzij een gevarieerde beplanting blijkt veel te bereiken te zijn.

download de brochure 'Biodiversiteit in tuin en plantsoen' (pdf) 

 

 

Coalitie Hart voor Natuur 

We maken ons grote zorgen dat de bezuinigingen op natuur zal leiden tot minder drachtbloemen in het buitengebied en daarmee tot minder nectar en stuifmeel voor honingbijen en andere insecten. De bijenvolken hebben het immers al moeilijk genoeg.
Hart voor Natuur wordt per 28 februari 2011 ondersteund door 32 organisaties, waaronder de NBV die zich ernstig zorgen maken over de bescherming van natuur en landschap in Nederland.
Lees meer over de actie

 

 

Openbaar groen en bijen 

Dit rapport moet iedere (groen)ambtenaar op zijn bureau hebben. Aanleiding voor dit rapport was het verschijnen van het Deltaplan 'Duurzame en vitale bijenhouderij in Nederland'  in januari 2009. 

In de brief van minister Verburg van LNV aan de Tweede Kamer d.d. 29 mei 2009 antwoord zij op vragen die kamerleden stelden naar aanleiding van het verschijnen van het Deltaplan. Zij belooft in deze brief dat zij erop zal aandringen dat bermbeheerders zoals Rijkswaterstaat, Prorail, waterschappen, provincies en gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen in het creëren van bloemrijke bermen voor honingbijen (en andere relevante bestuivers). 

In opdracht van de minister

De minister doet haar belofte gestand door Alterra-WUR opdracht te geven een rapport te schrijven dat bruikbaar is voor de genoemde bermbeheerders en andere beheerders van openbaar groen. 
De samenstellers van dit rapport H. van Blitterwijk, T.A. de Boer en J.H. Spijker hebben een zeer bruikbaar rapport afgeleverd. 'De betekenis van het openbaar groen voor bijen'gaat over de toepassing van stuifmeel- en nectarleverende planten in het openbaar groen ten behoeve van bijen. 

Dit rapport moet door ons, imkers, onder de aandacht van beheerders van openbaar groen worden gebracht. 
Het rapport bevat veel informatie waaronder lijsten met bomen, struiken en één- en twee jarige planten die van belang zijn voor insecten die afhankelijk zijn van stuifmeel en nectar leverende gewassen, waaronder dus onze honingbij. 

Aanbevelingen 

De commissie Biotoopverbetering heeft contact gezocht met de samenstellers. Deze zullen de minister vragen wat zij met de aanbevelingen gaat doen. 
Het HB van de NBV zal een brief aan de minister schrijven met dezelfde vragen en tevens in het overleg met de ambtenaren de aanbevelingen uit het rapport onder hun aandacht brengen. 
Mocht dit geen resultaat hebben dat zullen we leden van de Tweede Kamer vragen de minister vragen te stellen. 

Taak van de imkers 

Lees het rapport 'Openbaar groen en bijen'. Breng het onder de aandacht van groenbeheerders. Doe dit met verve! 

Klik hier om het rapport te downloaden (let op de copy-rights).

Organiseert u een bijeenkomst in het kader van biodiverteit, breng het dan onder de aandacht van uw gehoor.

Het volgnummer van het rapport is: 1975. Het is verschenen eind 2009.