Convenant verbeteren bijenweide

 

Overeenkomsten aangaan met groenbeheerders

In toenemende mate zijn er afdelingen van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging die goede contacten hebben met gemeenten en andere lokale of regionale groenbeheerders. Ook waterschappen zijn nadrukkelijk in beeld als het gaat om verbetering van het landschap met nectar en stuifmeelbronnen. De tijd is er rijp voor. Vergroening en verbloeming van de openbare ruimte is aan de orde van de dag. 

Voorbeelden convenant (Word)


Initiatief nemen, contact leggen 

Alle begin is moeilijk. Bereid je goed voor. Bepaal voor jezelf wat je wilt bereiken. Bekijk ook wat geschikte locaties zijn om te starten. Gefaseerd te werk gaan en daarvan leren maakt de slagingskans op succes groter. 

Benader de groenbeherende afdeling binnen een gemeente, of andere instantie. Er zijn meer partijen die belang hechten aan de verbetering van de omgeving ten gunste van de biodiversiteit. Vergeet ze niet in de planvorming.

Hier dienen dan wel gesprekken met betrokkenen aan vooraf te gaan om eerst te verkennen wat de mogelijkheden en wensen zijn en hoe ver men bereid is mee te werken. De gesprekken kunnen uitmonden in het sluiten van een overeenkomst.

Organiseer een voorlichtingsbijeenkomst

Veranderingen in het openbaar groen gaat ook de bewoners aan. Betrek ze erbij, houd een voorlichtingsbijeenkomst. De gemeente organiseert deze in samenwerking met de partijen die voor verbetering van de bijenweide pleiten. 

Afspraken vastleggen

Leg vast wat er is besloten. Personeelswisselingen en veranderingen binnen het afdelingsbestuur zijn aan de orde van de dag. Voor je het weet is niemand meer op de hoogte wat er is overeengekomen. Een convenant o.i.d. helpt!  Maak er een feestje van én tegelijk het persmoment. Verbindt er een leuke actie aan. Zo is het gezamenlijk met scholieren inzaaien van het terrein een mooie publiekstrekker of met B&W samen een drachtboom planten. Het samen planten van een boom staat symbool voor vertrouwen in de toekomst. De honingboom, Styphnolobium japonicum (syn. Sophora japonica), of de bijenboom, Tetradium danielllii is een voor de hand liggende keus. Maar de Chinese linde, Tilia henryana kan evengoed. 

Zorg voor zoveel mogelijk (pers)aandacht 

Haal er ook zoveel mogelijk belanghebbenden bij en werk zo mogelijk samen met anderen: afdelingen van IVN, Vogelbescherming, Vlinderstichting, Landschapbeheer, plaatselijke natuurorganisaties, enz…. 
Vergeet de pers niet en vooral niet de lokale pers.

'Biodiversiteitsteam' geeft advies

Leg zo mogelijk in de verklaring met de gemeente vast hoe de imkerafdeling van plan is gevraagd en ongevraagd advies te geven en waar men elkaar kan vinden. 

Mogelijkheden zijn:

  • Het oprichten van een groep-inspraakorgaan waarin meerdere partijen zitting hebben, een Biodiversiteitteam…het z.g.n. B-team of BEE-team.
  • Spreek af bij welke besluiten je als imkers betrokken wil worden en waar je advies over uit zal brengen. Het gaat over biotoopverbetering en niet over bijjvoorbeeld de hoogte van een flatgebouw.
  • Zorg dat je goed geïnformeerd bent en breng deskundige adviezen uit. De website bijenhelpdesk.nl van Arie Koster biedt een schat aan informatie. Ook de site van Nederland Zoemt kan behulpzaam zijn. 
  • Van groot belang is het om de motieven van de 'ander' te kennen. 
    - Waarom worden bepaalde keuzes gemaakt? 
    - Wie zijn nog meer belanghebbenden? 
    - Wie is verantwoordelijk?.

Hiervoor staat slechts een beperkte opsomming van mogelijkheden. Vraag anderen die reeds ervaring hebben opgedaan om advies. 
Goed voorbeeld doet goed volgen!