Bijenkennisnet: samenwerking van NBV en LTO Nederland

23-01-2013 Bijenkennisnet: samenwerking van NBV en LTO Nederland

Persbericht  

De bijenpopulatie in Nederland versterken. Dat is het belangrijkste doel van de samenwerking tussen de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) en de drie regionale landbouworganisaties die zijn verenigd in LTO Nederland (LTO Noord, ZLTO en LLTB) in het project ‘Bijenkennisnet’. Het ministerie van Economische Zaken ziet veel in deze samenwerking en heeft besloten dit te stimuleren door het project, evenals de LTO-organisaties, financieel te ondersteunen.

De partijen hebben elkaar gevonden in het gezamenlijke belang: het tegengaan van verdere achteruitgang van de bij. Beide partijen zijn gebaat bij een gezonde bijenpopulatie. Bijen spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van ons voedsel door de bestuiving van cultuurgewassen. Zonder bijen neemt de variatie in voedsel af en gaat de biodiversiteit achteruit.

Er is al veel kennis over bijen beschikbaar maar voor een goede toepassing in de praktijk is meer nodig. Daarom is gekozen voor een netwerkstructuur – zowel digitaal als door het vormen van praktijknetwerken - waarin deze kennis samenkomt en regionaal/lokaal wordt verspreid onder imkers en agrariërs. Maar ook onder andere relevante partijen als loonwerkers, terreinbeheerders en het agrarisch onderwijs.

Hierbij wordt zoveel mogelijk de verbinding gelegd met bestaande initiatieven. Ter ondersteuning wordt een digitaal kenniscentrum ingericht waar alle beschikbare informatie en kennis wordt verzameld, toegankelijk gemaakt en gedeeld kan worden.

Thema’s
Het bevorderen van de samenwerking bij én de kennisuitwisseling over het versterken van de bijenpopulatie staat centraal. Bijengezondheid’ en ‘leefgebied en voedselaanbod’ zijn bijvoorbeeld thema’s waar zowel de agrariër als de imker betrokken bij zijn. Meer samenwerking tussen imkers en agrariërs moet leiden tot maatregelen die een bijdrage leveren aan deze thema’s zoals bijvriendelijke erfbeplanting, aangepaste gewasbescherming en het streven naar een jaarrond voedselaanbod.

Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van EZ, LTO Noord (Fondsen), ZLTO en LLTB.

23 januari 2013

« terug naar het overzicht