Leraar Imkeren

Op dit moment is er geen startdatum voor de cursus Leraar Imkeren bekend. Zodra de inschrijving voor de cursus opent, wordt dit vermeld op deze pagina.

Voor de toekomst en kwaliteit van de imkerij in Nederland is het van belang dat er steeds aanwas is met nieuwe imkers. Voor het in stand houden van deze cursussen is een goed lerarenkorps nodig met leraren die op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen en inzichten in de imkerij.

Globale opzet van de opleiding
De opleiding Leraar Imkeren leidt op tot de bevoegdheid voor het geven van de Basiscursus Imkeren. Er is zowel aandacht voor de kwaliteiten die je nodig hebt als leraar, als voor de opzet, doelstelling en inhoud van de basiscursus. Met het diploma Leraar Imkeren op zak kun je bovendien na het succesvol afleggen van een specialistencursus ook lesgeven voor de bijbehorende modules. Voorbeeld: een Leraar Imkeren kan na het afleggen van de cursus Specialist Bijengezondheid de cursus Bijengezondheid geven.

De cursus bestaat uit een aantal onderwerpen die door verschillende deskundige docenten worden gegeven. Naast de lessen en de daaruit voortkomende taken, krijgt men ook opdrachten tot zelfstudie. De vaardigheid van het lesgeven zelf zal een belangrijk onderdeel zijn van de opleiding. De cursus wordt met een examen afgesloten.

Kijk op de kaart voor een opleiding Leraar Imkeren bij jou in de buurt!

 

Beschrijving opleiding Leraar Imkeren NBV

1. Aanleiding:

Voor de toekomst en voor de kwaliteit van de imkerij in Nederland is het van belang dat er cursussen gegeven worden aan geïnteresseerden, zodat er steeds aanwas is met nieuwe imkers. Voor het in stand houden van deze cursussen is een goed lerarenkorps nodig met leraren die op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen en inzichten in de imkerij. De opleiding leraar imkeren legt daarvoor de basis.

De Commissie Imkeronderwijs NBV wil met het opleiden van leraren imkeren ervoor zorgen dat er leraren zijn die de vele belangstellenden voor imkeren goed op weg kunnen helpen. Imkeren is een oud ambacht, dat veel kennis en ervaring vraagt om het goed te kunnen uitoefenen. Mensen die bijen willen gaan houden kunnen gewoonlijk niet op eigen kracht de benodigde kennis en vaardigheden opdoen. Het gaan volgen van eerst een basiscursus imkeren en vervolgens een cursus voortgezet imkeren geeft een goede mogelijkheid om succesvol met bijen om te kunnen gaan.

Doelgroepen voor deze opleiding zijn:

 • Imkers met een onderwijsbevoegdheid die cursussen imkeren willen gaan geven.
 • Ervaren imkers zonder onderwijsbevoegdheid. Naast kennis over bijen en imkeren zal didactiek voor hen bij deze opleiding extra aandacht krijgen.

2. Doel van de opleiding:

Doel van de lerarenopleiding is het opleiden van imkers tot leraren imkeren, die daarna in staat zijn de NBV basiscursus imkeren en de NBV cursus voortgezet imkeren te geven. Om dat doel te bereiken worden kennis en vaardigheden betreffende het imkeren aangeboden op een HBO-niveau. De commissie imkeronderwijs hecht eraan dat de leraar het niveau van de gemiddelde ervaren imker overstijgt. Daarnaast vormt het aanleren en verder ontwikkelen van didactische en pedagogische kennis en vaardigheden een belangrijk bestanddeel van de opleiding. Verder is het ontwikkelen van een leergierige attitude een belangrijk aspect van deze opleiding.

Leerdoelen van de NBV opleiding leraar imkeren zijn als volgt geformuleerd:

De gediplomeerd leraar imkeren is

 1. expert in kennis over bijen en imkeren.
 2. in staat om onderwijs over bijen en imkeren op een didactisch verantwoorde wijze vorm te geven, zowel voor het theoretisch als het praktische deel.
 3. weet welke kennis en kunde past bij de onder verantwoordelijkheid van de NBV gegeven cursussen en houdt zich hiervan op de hoogte.
 4. kan samenwerken met de cursus-coördinator van de organiserende afdeling of groep.
 5. kan praktijkassistenten aansturen en begeleiden.
 6. in staat de randvoorwaarden voor een succesvolle cursus te (laten) organiseren.
 7. heeft een lerende houding in het omgaan met bijenvolken.

Het bereiken van het doel van de opleiding betreffende kennis en vaardigheden wordt aangetoond via behalen van voldoende toetsingsresultaten. Het doel van de opleiding ten aanzien van didactische en pedagogische kennis en vaardigheden is bereikt als de leraar in staat is om onderwijs over bijen en imkeren op een pedagogisch en didactisch verantwoorde wijze vorm te geven, zowel voor het theoretische als het praktische deel. Dat zal blijken uit presentaties, lesvoorbereidingen, – verslagen en observaties.

Het doel van de opleiding betreffende de attitude vorming is bereikt als blijkt dat de nieuwe leraar:

 • Een lerende houding heeft ten aanzien van het bijenvolk en het omgaan met bijenvolken.
 • Met zelfreflectie, zelfstudie, overleg met collega leraren en bijscholing zijn deskundigheid als leraar onderhoudt.
 • Professioneel kan samenwerken met anderen die betrokken zijn bij de cursus.

Met het diploma Leraar Imkeren op zak kan de deelnemer bovendien na het succesvol afronden van een landelijke specialisten cursus plus didactisch onderdeel ook lesgeven in de bijbehorende module bij afdelingen. Voorbeeld: een leraar imkeren kan na het afleggen van de cursus Specialist Bijengezondheid plus didactisch onderdeel de cursus Bijengezondheid op afdelingsniveau verzorgen.

3. De inhoud van de opleiding leraar imkeren

De opleiding Leraar Imkeren leidt op tot de bevoegdheid voor het geven van de basiscursus imkeren en voor de cursus voortgezet imkeren. Dit betekent dat er aandacht is voor de kwaliteiten die nodig zijn voor de opzet, doelstelling en inhoud van zowel de basiscursus als de cursus voortgezet imkeren.

De onderwerpen van de opleiding zijn: leerpsychologie, didactiek, biologie van de honingbij, biologie van het bijenvolk, werken met bijen, bijengezondheidszorg, bijenproducten, bijen en milieu, biodiversiteit, drachtplanten, historie van het imkeren, koninginnenteelt, kern van de basiscursus en cursus voortgezet imkeren, en het lesgeven zelf. Deze onderwerpen worden door verschillende deskundige docenten verzorgd. Naast de lessen en de daarbij aansluitende taken, krijgen deelnemers ook opdrachten tot zelfstudie. De theorie wordt per onderwerp schriftelijk getoetst, de praktijk wordt via een verslag getoetst. De vaardigheid van het lesgeven zelf zal een belangrijk onderdeel zijn van de opleiding. Er wordt geoefend in kleine regio-groepen en wordt een stage gelopen.

De leerstof is opgedeeld in een aantal modules.

I Kennis van leerpsychologie, didactiek en pedagogiek

 • Theorie didactiek
 • Pedagogisch handelen bij imkercursussen
 • Praktijk van het lesgeven:
 • Korte presentatie van een onderwerp
 • Observatie van praktijklessen
 • Zelf geven van praktijklessen.

II Kennis van honingbij en bijenvolk

 • Biologie van de honingbij
 • Biologie van het bijenvolk
 • Bijengezondheid
 • Bijenproducten
 • Bijen en biodiversiteit
 • Drachtplanten en bestuiving
 • Koninginnenteelt
 • Eigen onderzoek naar ontwikkeling bijenvolk

III Overige kennis 

 • Kennis van het imkeronderwijs
 • Basiscursus imkeren
 • Cursus voortgezet imkeren
 • Geschiedenis van het imkeren en het imkeronderwijs

Om te kunnen imkeren is zowel theoretische kennis als het bekend zijn met praktische vaardigheden nodig. Bij de opleiding leraar imkeren zijn er geen speciale lessen om de praktische imkervaardigheden vaardigheden aan te leren, dan wel te vergroten. Deze vaardigheden worden bekend verondersteld en het is de verantwoordelijkheid van de cursist om die waar nodig te verbeteren.

4. Duur en opzet van de opleiding

De opleiding kent 2 fasen en duurt een jaar. Er zijn 13 verschillende modules, namelijk:

 1. Leerpsychologie
 2. Didactiek
 3. Leven en biologie van de honingbij
 4. Leven en biologie van het bijenvolk
 5. Bijengezondheidszorg
 6. Bijen, biodiversiteit en drachtplanten
 7. Bestuiving
 8. Bijenproducten
 9. Historie imkeren, imkeronderwijs, organisatie imkervereniging
 10. Koninginnenteelt
 11. Basiscursus imkeren
 12. Voortgezet imkeren
 13. Praktijk (voorbereiding oefengroepen, observaties en stages)

Fase 1 (oktober tot maart)

In de eerste fase draait het om het verwerven van theoretische kennis over imkeren en didactische kennis en vaardigheden (modules 1 tot en met 12).

Fase 2 (maart tot oktober)

Na de eerste fase volgt de praktijk (module 12), waarin de geleerde kennis en vaardigheden toegepast gaan worden. Deelnemers gaan presentaties maken en verzorgen voor een oefengroep, zij gaan lessen observeren en via een praktijkstage lessen geven binnen een bestaande basiscursus. Evaluaties vormen hierbij een belangrijk onderdeel. De beoordeling gebeurt aan de hand van verslaglegging.

Fase 2 wordt gerealiseerd in de tijd dat met de bijenvolken geïmkerd kan worden, vanaf maart.

De gehele opleiding is in oktober afgerond.

5. Toelatingseisen

De algemene toelatingseisen zijn:

– HBO-werk- en denkniveau.
– Voltooide basiscursus imkeren en bij voorkeur een vervolgcursus.
– Ten minste vijf jaar bijen houden met meer dan twee volken.
– De deelnemer moet in staat zijn Engelse of Duitse literatuur te lezen.
– ICT vaardigheden: internet, e-mail, word, powerpoint, digitaal vergaderen.

Met elke aspirant deelnemer wordt door de coördinatoren een toelatingsgesprek gevoerd waarin aan de orde komen: motivatie, kennis, interesse, verwachtingen, ervaring als imker en didactische vaardigheden.

Als deelnemers niet voldoen aan deze criteria, maar wel over voldoende voorkennis beschikken, is het ter beoordeling van de coördinatoren van deze opleiding of iemand wordt toegelaten.

6. Voorwaarden voor diplomering

Om het diploma leraar imkeren te behalen geldt een 80% aanwezigheid, en moeten alle afzonderlijke delen van de opleiding met voldoende resultaat worden afgerond.
Als de waardering niet voldoet aan de normering wordt de deelnemer besproken door de cursusleiding. Deze stelt vast op welke wijze herkansing mogelijk is.

Voor de opleiding leraar imkeren geldt een onderwijs- en examenregeling en een examenreglement. Voor de beschrijvingen hiervan verwijzen wij naar de website van de NBV EXAMENREGLEMENT NBV.doc (bijenhouders.nl

7. Kostencalculatie

De opleiding leraar imkeren wordt kostendekkend aangeboden. Kosten bestaan bijvoorbeeld uit vergoedingen voor de docenten, zaalhuur, hulpmiddelen. Voor de opleiding wordt een begroting opgesteld, en voorgelegd aan het NBV bestuur.

8. Literatuur

Er wordt gewerkt met een literatuurlijst die zoveel mogelijk wordt aangepast aan gangbare kennis van dat moment.

Vastgesteld in de vergadering van de commissie Imkeronderwijs dd 18 maart 2023

Bekijk andere cursussen met een NBV diploma

Basiscursus Imkeren

Leer de beginselen van het imkervak.

Voortgezet Imkeren

Leer de verschillen tussen bijenvolken herkennen en hoe hiermee om te gaan.

Bijengezondheid

Voorkomen is beter dan genezen. Leer in deze cursus de basis van de bijengezondheid.

Specialist Koninginnenteelt

Voor leraren imkeren die cursussen Koninginnenteelt willen geven.

Specialist en Keurmeester Bijenproducten

Leer de verschillende bijenproducten kennen en keuren.

Specialist bestuiving

Leer de omstandigheden waaronder goede bestuiving plaatsvindt.

Ambassadeur Biodiversiteit

Draag bij aan behoud, herstel en verbetering van de biodiversiteit.