NBV Biodiversiteitsprijs

In verband met het Coronavirus zijn in 2020 de twee grote imkerevenementen, World Bee Day en de Landelijke Open Imkerijdagen, afgelast. Deze evenementen geven de NBV jaarlijks de mogelijkheid om een breed publiek kennis te laten maken met en aandacht te geven aan het imkeren en het leefklimaat van honingbijen en solitaire bijen, de biodiversiteit. De NBV heeft alsnog een actie bedacht om hier op een andere manier aandacht voor te vragen: de NBV Biodiversiteitsprijs!

 

 

Wat houdt de NBV Biodiversiteitsprijs in?

De NBV stelt in totaal € 50.000,- beschikbaar aan afdelingen of samenwerkende afdelingen voor de beste project ideeën die het leefklimaat van bijen versterken en/of herstellen. De winnende projecten ontvangen van de NBV het benodigde budget om het project daadwerkelijk te kunnen realiseren.
Om meerdere inzendingen kans te laten maken, kan een plan worden ingediend voor minimaal €1.000,- en maximaal € 25.000,-.Het aantal inzendingen en de kwaliteit ervan (zie criteria) moet uitmaken hoeveel projecten c.q. winnaars er uiteindelijk zijn. 

 

Criteria

 • Het project draagt aantoonbaar bij aan blijvende verbetering van de biodiversiteit in een specifiek gebied, gericht op het versterken en/of herstellen van het leefklimaat voor alle soorten bijen
 • Het projectidee wordt ingediend door een lokale vereniging of meerdere verenigingen samen

 • Het project zoekt samenwerking op met (lokale) maatschappelijke organisaties
  (denk aan scholen, scouting, (stads/buurt)tuincomplexen, milieueducatiecentra, etc.)
 • Het project dient als inspiratie voor anderen om ook aan de slag te gaan en heeft een belangrijk educatief component
 • De aanvraag betreft een eenmalige subsidie
 • Het project kan binnen twee jaar worden afgerond. Daarna gaat het zelfstandig verder
 • Al beschikbare cofinanciering in tijd of geld is een pré evenals waarde toevoeging van het budget door samenwerking met lokale telers en andere organisaties, donateurs, e.d.
 • Het projectidee is voorzien van een duidelijke begroting t.b.v. de nodige financiering

 • Het projectidee is voorzien van een duidelijke omschrijving en planning

Niet in aanmerking voor de prijs komen:

 • Aanvragen van individuele leden/imkers
 • Aanvragen waarbij het gaat om structurele kosten, mailingen of het opzetten van een organisatie
 • Aanvragen van particulieren die salaris gerelateerd zijn

 

Beoordeling

Alle inzendingen worden op de volgende aspecten beoordeeld:

 • Het effect op het versterken/herstellen van biodiversiteit vanuit het perspectief “de leefomstandigheden van bijen”
  (hiervoor zullen diverse parameters voor beoordeling worden omschreven)
 • De mate van innovatie
 • De mate van het educatieve component
 • De mate van samenwerking
 • De mate van integraliteit; draagt het bij aan andere maatschappelijke doelen
 • De financiële haalbaarheid
 • De mate van opschaalbaarheid; is het initiatief uitvoerbaar op andere locaties/in andere regio’s
 • De mate van verbinding en betrokkenheid met mensen en organisaties uit de omgeving

 

Hoe meedoen?

Inzendingen voor deelname kunnen tot en met 31 december 2020 uitsluitend via het digitale AANVRAAGFORMULIER worden ingediend.

In dit formulier dient de projectdoelstelling duidelijk te worden geformuleerd waarbij duidelijk moet worden aangegeven wat het projectbelang is ten aanzien van het leefklimaat van bijen. Ook zal in het formulier gevraagd worden naar een projectomschrijving, -begroting en -planning.

Verdere werkwijze

Werkgroep
Er zal voor dit project een werkgroep worden samengesteld die zich gaat buigen over de inzendingen. Zij beschikt over de nodige kennis om de ingezonden plannen gedegen te kunnen beoordelen. Daarnaast ligt monitoring van de projecten ook bij de projectgroep d.m.v. het inbouwen c.q. uitvoeren van een aantal controlemomenten. De werkgroep bestaat uit de volgende personen: externe, objectieve deskundige, twee bestuursleden, een bureaumedewerker en twee biodiversiteitsambassadeurs.

 

Financiering & borging realisatie
De inzending dient voorzien te zijn van een duidelijke begroting c.q. uiteenzetting van de benodigde financiering. In overleg met de werkgroep kunnen de winnaars over een startbedrag beschikken om het project te kunnen starten. 

Voor de financiële verantwoording wordt 1x per jaar gerapporteerd. Elke twee maanden vindt er door (een lid van) de werkgroep een mondelinge evaluatie plaats ten aanzien van het project en de voortgang. Afhankelijk van de looptijd van het project, de voortgang en verantwoording van de kosten wordt in overleg een benodigd en/of resterend bedrag overgemaakt. 
De NBV stimuleert de winnaars om tussentijds op eigen initiatief de NBV te blijven informeren, met name in geval van mijlpalen of calamiteiten.

 

Planning & communicatie
Alle leden zijn op 19 mei 2020 (de dag voor World Bee Day) individueel per mail op de hoogte gebracht van deze prijsvraag. Daarnaast zal de NBV de Biodiversiteitsprijs op World Bee Day (20 mei 2020) lanceren via Facebook, nieuwsbericht op de homepage en de media/pers informeren. Ook Bijenhouden en Imkernieuws worden op een later moment ingezet.

Inzendingen voor deelname kunnen t/m 31 december 2020 worden ingediend. In januari worden de inzendingen beoordeeld door de werkgroep. Medio februari 2021 worden de winnaars bekend gemaakt. Alle inzenders ontvangen bericht over de uitslag; deze is bindend en correspondentie over de uitslag is niet mogelijk.

De NBV volgt de winnaars op de voet en communiceert de ontwikkelingen en resultaten met haar achterban.

Inzenders hebben bij het verzenden van hun projectidee de NBV akkoord gegeven voor communicatie over deze prijsvraag en hun project.