Ontwikkeling Aziatische hoornaar

Ontwikkelingen Aziatische hoornaar in Nederland

Welkom op de pagina met de laatste ontwikkelingen over de Aziatische hoornaar in Nederland vanuit de NBV. Op deze pagina houden we je op de hoogte van de nieuws en actualiteiten rondom de invasieve exoot. De status van de Aziatische hoornaar en de werkzaamheden in de opsporing en bestrijding lees je op bijenhouders.nl/aziatischehoornaar

13.05.2024
Verschijnen Rapport EIS Kenniscentrum
Het recent verschenen rapport van het EIS Kenniscentrum Insecten, getiteld ‘Hoe verder met de Aziatische hoornaar?’, in opdracht van de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland, heeft binnen de imkergemeenschap aanzienlijke discussie veroorzaakt.

Hoewel we het toejuichen dat er onderzoek wordt verricht met betrekking tot bijenhouderij, lijkt dit beleidsadvies de impact van de Aziatische hoornaar op de biodiversiteit, imkerij en volksgezondheid te minimaliseren. Belangrijke wetenschappelijke studies en praktijkervaringen uit zuidelijke delen van Europa ontbreken, waardoor er onvoldoende inzicht is om tot gedegen conclusies te komen.

Langdurig monitoringonderzoek is essentieel om een volledig beeld te krijgen van de impact van de Aziatische hoornaar. Dit soort onderzoek is kostbaar maar noodzakelijk om effectieve beheersingsmaatregelen te kunnen bepalen.
Gelet op het voorgaande kunnen wij als Nederlandse Bijenhoudersvereniging dit beleidsadvies niet ondersteunen.

Huidig advies
We pleiten voor meer gedegen onderzoek naar de korte- en langetermijneffecten van de Aziatische hoornaar. Daarnaast adviseren we om actief te blijven zoeken naar Aziatische hoornaars en haar nesten om deze op verantwoorde wijze te verwijderen. Het correct gebruik van selectieve vallen voor het vangen van Aziatische hoornaarkoninginnen is ook belangrijk, evenals het blijven melden van waarnemingen op waarneming.nl.

We zullen het rapport van EIS Kenniscentrum goed analyseren en komen daarna met een gedegen reactie. Daarbij vragen we EIS Kenniscentrum om gesprekken over, onder andere, dit onderwerp aan te gaan zodat we informatie over gezamenlijke onderwerpen kunnen delen.

Europese Verordening
Het beheersen van invasieve exoten zoals de Aziatische hoornaar valt onder de verordening van de Europese Unie (NVWA en EU-verordening). Dit jaar hebben we als Taskforce Aziatische hoornaar contact opgenomen met o.m. Nederlandse gemeenten, Brandweer en Waterschappen om hen te informeren over deze exoot. Klik hier voor de begeleidende informatie.

Samenvattend

  • We streven naar meer gedegen onderzoek, inclusief vergelijkend onderzoek met andere landen.
  • We adviseren om actief op zoek te blijven naar Aziatische hoornaars en (embryo) nesten.
  • We blijven aandringen op gesprekken met EIS Kenniscentrum voor het uitwisselen van informatie en ervaringen.

Tot slot
Wij willen alle vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor de opsporing van de exoot ontzettend bedanken en complimenteren voor het werk wat zij in de afgelopen tijd hebben verzet en nog gaan verzetten. Samen staan wij sterk!