Algemene Ledenvergadering 2016

Zaterdag 23 april 2016 vindt de jaarlijkse algemene Ledenvergadering van de Nederlandse BijenhoudersVereniging plaats in het Congresgebouw van de Hof van Wageningen, Lawickse Allee 11 te Wageningen,

aanvang 10.00 uur, einde 12.30 uur.

Vanaf 09.30 uur ontvangst met koffie. 

AGENDA

1.   Opening door de voorzitter, Jan Dommerholt
2.   Notulen ALV 10 oktober 2015
3.   Mededelingen en ingekomen stukken
4.   Voortgangsverslag van de voorbereidingscommissie Ledenraad
5.   Jaarverslag 2015
6.   Vernieuwbouw Bijenhuis 
7.   Begroting 2016
8.   Financiële stukken
Vragen over de financiële jaarstukken dienen uiterlijk 14 dagen voor de vergadering schriftelijk te worden ingediend bij het secretariaat.
  a. Bespreking jaarrekening 2015 
  b. Verslag kascommissie 2015
  c.  Vaststellen jaarrekening
  d. Decharge verlenen aan het bestuur
  e.  (her)benoeming kascommissie Huidige samenstelling kascommissie:
- de heer Henk Schepers sinds 2012
- de heer Will Timmermans sinds 2012
- de heer Hans Ettema sinds 2014
- de heer Iebe Monderman sinds 2015
De heren Schepers en Timmermans zijn aftredend. De kascommissie stelt de ALV voor in hun plaats te benoemen mevrouw Simone van de Graaf en de heer Tonnie van den Hanenberg.
9.   Activiteitenplan 2016
10.   Benoeming hoofdredacteur Bijenhouden, Dr.Ir. Kees van Heemert
11. a. Verkiezingen hoofdbestuur
Aftredend en herkiesbaar zijn de heren Wilfred Muis en Vincent Sterring Schouten van Almkerk.
 12.   Onderscheidingen
 13.   Presentatie door Bram Cornelissen, wetenschapper Bijen@wur, over de bijenkastkever.
 14.   Rondvraag.
Bij voorkeur vragen schriftelijk indienen tijdens de pauze.
 15.   Sluiting om 12.30 uur.