Algemene Ledenvergadering 2014

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op zaterdag 19 april 2014 in het Congresgebouw van de Hof van Wageningen, Lawickse Allee 11 te Wageningen, aanvang 10.00 uur, einde 12.30 uur.
Vanaf 09.30 uur ontvangst met koffie.

In de pauze van 11.00 – 11.30 uur zal er gelegenheid zijn afscheid te nemen van Tineke Brascamp, die 5 jaar hoofdredacteur van het blad Bijenhouden is geweest.

De bijlagen zijn in te zien het secretariaat van de vereniging in Wageningen en voor leden bij secretaris van de hun afdeling. 

AGENDA - ALV 2014

download de agenda als PDF

1) Opening door de voorzitter, dhr. Jan Dommerholt

2) Notulen ALV 27 april 2013 (bijlage)

3) Mededelingen en ingekomen stukken

a) Presentatie Landelijke Open Imkerijdag

b) Voortgang Bijenkennisnet

4) Jaarverslag 2013 (bijlage)

5) Financiële stukken

Vragen over de financiële jaarstukken dienen uiterlijk 14 dagen voor de vergadering schriftelijk te worden ingediend bij het secretariaat.

a) Bespreking jaarrekening 2013 (bijlage)

b) Verslag kascommissie 2013 (bijlage)

c) Vaststellen jaarrekening

d) Decharge verlenen aan het bestuur

e) (her)benoeming kascommissieleden:

- de heer J. Bruurs sinds 2010

- de heer H. Buter sinds 2011

- de heer W. Timmermans sinds 2012

- de heer H. Schepers sinds 2012

De heer Bruurs is aftredend. De kascommissie stelt voor in zijn plaats te benoemen de heer Hans Ettema.

6) Voortgang Beleidsplan 2015 tot 2020

7) Activiteitenplan 2014 (bijlage)

8) Verkiezingen hoofdbestuur

a) Aftredend en herkiesbaar is de heer Jan Dommerholt.

b) De heer Henk Zomerdijk is aftredend en stelt zich herkiesbaar voor nog een periode van drie jaar.

c) Aftredend is de heer Dirk Brugman en aftredend en niet herkiesbaar is de heer Aat Rietveld.

d) In de vacature van de heer Brugman stelt het bestuur de ALV voor om te benoemen de heer Jan Schrage (bijlage).

Voor de vacature van de heer Aat Rietveld is nog geen kandidaat.

9) Benoeming hoofdredacteur Bijenhouden, de heer Wietse Bruinsma (bijlage).

10) Onderscheidingen

11) PAUZE, gelegenheid om afscheid te nemen van mevrouw Tineke Brascamp, hoofdredacteur Bijenhouden vanaf 11.00 uur in de Terraszaal

12) Voortgang renovatie Bijenhuis (bijlage)

13) Begroting

14) Rondvraag. Vragen schriftelijk indienen tijdens de pauze.

15) Sluiting om 12.30 uur