Beoordelingscriteria Biodiversiteitsprijs

 

Hoe is de selectie van de prijswinnaars tot stand gekomen?

Na het ontvangen van bijna 40 zeer uiteenlopende voorstellen begon de moeilijke taak van het selecteren van de winnaars. Om dit met grote zorgvuldigheid te doen is er een werkgroep in het leven geroepen bestaande uit:

 • Aat Rietveld, voorzitter van de NBV-biodiversiteitscommissie,
 • Anne van Ettekoven, ambassadeur biodiversiteit,
 • Jeroen Scheper, externe adviseur biodiversiteit, verbonden aan de WUR,
 • Jan Bruurs, penningmeester NBV
 • Marianne Meijboom, medewerkster biodiversiteit NBV

 

Stap 1

De criteria voor de beoordeling van de projectvoorstellen zijn uitgewerkt, besproken en vastgesteld in het eerste overleg van de werkgroep. Aan elk van de criteria zijn scores meegegeven om aan het belang van de verschillende criteria uitdrukking te geven. Het maximale aantal punten dat een voorstel kon ontvangen is 100 punten. Alle evaluatiecriteria en de maximale scores zijn als volgt uitgewerkt:

 • Leefomgeving (35 punten): Het project draagt aantoonbaar bij aan blijvende verbetering van de biodiversiteit in een specifiek gebied, gericht op het versterken en/of herstellen van het leefklimaat voor alle soorten bijen
  • De verbetering van de leefomgeving is blijvend op de langere termijn (5)
  • De verbetering is op grotere schaal (vergelijk: tuin(en), perceel (en), buurt, gemeente(n), etc. (15)
  • Duidelijke verbetering leefbaarheid voor bijen (maatregelen voor zowel verbetering van aanbod nectar, stuifmeel als nest gelegenheid/ verbetering leefomgeving voor verschillende soorten bijen/ maatregelen voor ecologisch beheer/ etc) (15)
 • Afdeling (5): Het projectidee wordt ingediend door een afdeling (3) of meerdere afdelingen samen (5)
 • Samenwerking (10): Het project komt tot stand door actieve samenwerking met andere (lokale) relevante organisaties. Beoordeling op relevantie, intensiviteit en mate van samenwerking met meerdere partners/ organisaties.
 • Integraliteit (5): Het project heeft een maatschappelijke relevantie, het draagt bij aan verbinding, en betrokkenheid met de omgeving 
 • Educatie (10): Het project heeft een belangrijk educatief component
 • Innovatie, inspiratie & opschaling (15): Het project is vernieuwend en een inspiratie voor anderen om ook aan de slag te gaan en is uitvoerbaar op andere locaties/in andere regio’s (en dus overdraagbaar)
 • Continuïteit/ duurzaamheid (10): Het project kan na afloop van de projectperiode zelfstandig verder zonder verdere ondersteuning van de NBV
 • Planning (10): Het projectidee is voorzien van een duidelijke omschrijving en planning (5). Monitoring is meegenomen in het projectvoorstel (5).

Stap 2

Daarna zijn alle projectvoorstellen gescreend op de voorwaarden voor deelname, zoals deze waren geformuleerd in de aankondiging van de biodiversiteitsprijs.

Stap 3

Elk werkgroeplid heeft alle voorstellen (die voldeden aan de deelnamevoorwaarden) individueel beoordeeld op de bovenstaande criteria (zie stap 1) en heeft scores toegekend aan elk voorstel. Een hele leuke, maar ook tijdrovende klus! 

Stap 4

In het tweede overleg van de werkgroep zijn de resultaten van de individuele beoordelingen besproken en zijn 13 voorstellen geprioriteerd, die op basis van deze individuele beoordelingen, in aanmerking zouden kunnen komen voor de biodiversiteitsprijs, de shortlist.

Stap 5

In de kerngroep (bestaande uit drie leden van de werkgroep) zijn deze 13 projectvoorstellen verder beoordeeld en is er gekeken naar de volgende vragen:

 • Bevat het projectvoorstel een duidelijke begroting van kosten en eventuele opbrengsten?
 • Zijn de bedragen in de begroting realistisch?
 • Zijn er naast de NBV nog andere co-financiers, die bijdragen aan de kosten van het projectvoorstel? Hoe groot is het aandeel van de bijdrage van de NBV in de totale kosten? Hoe groter de gevraagde NBV-bijdrage hoe groter het bedrag aan cofinanciering door derden.
 • Is er informatie beschikbaar over de wijze waarop het project na twee jaar wordt gefinancierd indien nodig?
 • Is duidelijk welke afdeling/ wie financieel verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project?

Stap 6

Na beoordeling en prioritering van de voorstellen op de shortlist bleek dat een zevental projecten heel goed scoorden voor de biodiversiteitsprijs. Omdat elk van deze projecten nog een paar onduidelijkheden bevatte heeft de kerngroep deze zeven inzenders telefonisch benaderd voor aanvullende informatie. Deze belronde heeft voldoende informatie opgeleverd om een verantwoorde keuze te kunnen maken. De 50.000 euro van de biodiversiteitsprijs bleek niet toereikend om deze zeven voorstellen te honoreren, zoals gevraagd in de oorspronkelijke ingediende begrotingen. Daarom is ervoor gekozen om aan deze zeven projecten niet het volledig gevraagde subsidiebedrag toe te kennen, maar een deel daarvan. De winnaars zullen dus nog zelf op zoek moeten naar een extra stukje cofinanciering.

Stap 7

De zeven projecten met de voorgestelde toegekende subsidie zijn besproken in de werkgroep, die ingestemd heeft met de geselecteerde projectvoorstellen en met de toegekende subsidiebedragen.

Stap 8

Het besluit van de werkgroep is als voorstel voorgelegd aan het NBV bestuur voor de uiteindelijke goedkeuring. Het bestuur heeft in haar laatste vergadering het voorstel aangenomen en de zeven geselecteerde inzendingen bekrachtigd als winnaars van de biodiversiteitsprijs.