Algemene Ledenvergadering 2013

zaterdag 27 april 2013

 

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op zaterdag 27 april 2013

Congresgebouw Hof van Wageningen,  Lawickse Allee 11 te Wageningen,

Aanvang 10.00 uur, einde 12.30 uur. Vanaf 09.30 uur ontvangst met koffie.

 

AGENDA 

 

Agenda als PDF (eenvoudig te printen)

 

1)      Opening door de voorzitter, dhr. Jan Dommerholt

2)      Notulen ALV 28 april 2012

3)      Mededelingen en ingekomen stukken

a)      Presentatie Landelijke Open Imkerijdag

4)      Jaarverslag 2012

5)      Financiële stukken

Vragen over de financiële jaarstukken dienen uiterlijk 14 dagen voor de vergadering schriftelijk te worden ingediend bij het secretariaat.

a)      Bespreking jaarrekening 2012

b)      Verslag kascommissie 2012

c)       Vaststellen jaarrekening

d)      Decharge verlenen aan het bestuur

e)      (her)benoeming kascommissie

6)      Concept beleidsplan 2013 tot 2018

7)      Concept activiteitenplan 2013

8)      Begroting 2013

9)      Verkiezingen hoofdbestuur.

a)      Aftredend en niet herkiesbaar zijn mw. Eva Schild en dhr. Rob Nijman.

b)      In de vacature van mw. Eva Schild stelt het bestuur de ALV voor om te benoemen dhr. Wilfred Muis. In de vacature van dhr. Rob Nijman stelt het bestuur de ALV voor om te benoemen dhr. Vincent Sterring.

10)   PAUZE.

11)   Onderscheidingen

12)   Presentatie renovatie Bijenhuis

13)   Besluitvorming renovatie Bijenhuis

14)   Rondvraag. Bij voorkeur vragen schriftelijk indienen tijdens de pauze.

15)   Sluiting om 12.30 uur.

 

Vanaf 13.00 uur kunt u in het Bijenhuis te Wageningen lunchen. Een lunchpakket à € 5,- kunt u reserveren, t 0317-422422, e secretariaat@bijenhouders.nl

 

Diverse vergaderstukken voor deze vergadering liggen vanaf 27 maart 2013 ter inzage bij het secretariaat van het Bijenhuis en bij de secretaris van uw afdeling.