Vacature Bestuurslid NBV

Betrokken bestuurder met een groot hart voor bijen en biodiversiteit. Bij voorkeur een achtergrond in markeringcommunicatie, HR en/of juridische zaken.

Wat zoeken we

We zoeken een bij de vereniging betrokken bestuurder, die samen met de andere bestuursleden, de ledenraadsleden en de medewerkers, verder vorm wil geven aan de ambities voor de toekomst van onze vereniging. Het bestuurslid is bekend met en geïnteresseerd in de vraagstukken binnen de imkerij en kent de diverse invalshoeken van de Nederlandse imkerij. Het bestuurslid kan de Nederlandse imkerij in brede zin vertegenwoordigen en is een teamspeler met bestuurlijke ervaring. Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk en voldoende beschikbaarheid in tijd om een betrokken bestuurder te zijn, zijn essentieel.

Overig:

 • Inschatting tijdsbesteding: gemiddeld 8-12 uur per maand, waarbij de tijdsbelasting soms sterk fluctueert.
 • Gelet op de huidige samenstelling van het bestuur, zoeken we specifiek naar bestuurders met professionele expertise op het gebied van marketing & communicatie, HRM, of juridische zaken. De onderlinge taakverdeling is onderwerp van overleg binnen het bestuur zodra het bestuur weer op volledige sterkte is.
 • Er is een reis- en onkostenvergoeding beschikbaar.

Als bestuurder van de landelijke vereniging bepaal je samen met de andere bestuurders het beleid binnen de vereniging en initieer en realiseer je plannen om de imkerij toekomstgericht te ontwikkelen. Je vertegenwoordigt de vereniging actief, zowel formeel als informeel en daarin ben je een ambassadeur voor de imkerij, de vereniging en bijen in het algemeen.

Missie NBV

De NBV verbindt, versterkt, onderwijst, inspireert en faciliteert bijenhouders met als doel het in stand houden en bevorderen van een gezonde bijenstand.

Doelgroep

De NBV richt zich zowel op imkers als op belangstellenden in honingbijen en aanverwante insecten zoals solitaire bijen en hommels. Met 200 plaatselijke verenigingen en 20 regionale/provinciale Groepen vormt de NBV een landelijk netwerk van verenigingen op het gebied van bijenhouden.

Onze doelstellingen

De vereniging zet zich in voor het:

 • Behartigen van de belangen van circa 8500 leden;
 • Verlenen van service aan imkers (leden) en faciliteren van lokale afdelingen;
 • Verbeteren van de dracht (bijenvoedsel) en op deze wijze een bijdrage leveren aan het versterken van de biodiversiteit;
 • Leveren van promotiemateriaal voor de bijenhouderij;
 • Bieden van een breed aanbod aan cursussen.

Daarnaast vertegenwoordigt de NBV haar leden naar met name de Rijksoverheid, landelijke terreinbeheerders en natuurorganisaties en overige stakeholders. Ze onderhoudt contacten met organisaties van bijenhouders in buurlanden. De NBV vertegenwoordigt ons land bij Apimondia, de internationale Federatie van Bijenteeltverenigingen.

Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van een meerjarenbeleidsplan 2022-2027 waarin de transitie naar een ‘vereniging 3.0: van intern naar omgevingsgericht’ wordt beschreven.

Speerpunten hierin zijn:

Representatie en maatschappelijke betrokkenheid: het vertegenwoordigen van alle leden richting met name Rijksoverheid, de Europese Unie en andere stakeholders en het actief tonen van maatschappelijke betrokkenheid.

Thema’s hierbinnen zijn onder andere:

 • de toekomstige verplichte registratie voor imkers van het aantal bijenkasten;
 • de besteding van de Europese ‘honinggelden’;
 • bijengezondheid en wetenschappelijk onderzoek;
 • kwaliteitscontrole op honingproducten;
 • biodiversiteit en duurzaam bijenhouden (imago versterken);
 • klimaatverandering en nieuwe bedreigingen voor bijenvolken.

Verbondenheid: het voldoen aan de behoefte van de leden daarbij rekening houdend met de diversiteit in het ledenbestand: van jong tot oud en van hobby- tot professionele imker. Waaronder representatie, invloed uitoefenen op toekomstig beleid (lokaal, landelijk en in Europees verband), onderwijsvormen, innovatie en dienstverlening.

Flexibilisering: het snel en flexibel kunnen inspelen op (maatschappelijke) ontwikkelingen door een meer projectmatige aanpak op deelthema’s met meer betrokkenheid van deskundige leden in vaste commissies of (tijdelijke) projectgroepen.

Bovenstaande zal naar verwachting leiden tot een structuurwijziging. De structuur zoals deze nu aanwezig is met een bestuur en vaste commissies is te weinig flexibel is om snel in te spelen op de veranderende maatschappij en wensen vanuit de variëteit aan leden.

Belangstelling?

Reageer dan zo spoedig mogelijk. Wij ontvangen graag uw schriftelijke motivatie en CV.

Voor inhoudelijke informatie over de functie kunt u telefonisch contact opnemen met Nadine Schalk, directeur. Uw sollicitatiebrief met CV kunt u eveneens richten aan haar, via e-mail: nadine@bijenhouders.nl.

Over de NBV

De NBV leden zijn verenigd in lokale verenigingen welke deel uitmaken van een Groep (20). De Ledenraad is het hoogste orgaan van de NBV. De 41 ledenraadsleden zijn de vertegenwoordigers van de leden en vormen het klankbord voor het bestuur. De ledenraad is eind 2017 ingesteld en zal in 2022 geëvalueerd worden.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het leiding geven aan de vereniging en legt verantwoording af aan de Ledenraad. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging en de medewerkers. Het bestuur wordt in veel gevallen bijgestaan door commissies die bestaan uit inhoudsdeskundigen op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs, bestuiving, bijengezondheid en biodiversiteit.

De NBV heeft een eigen bureau. Het kantoor van de NBV staat in Ede. Onder leiding van de directeur is hier een zestal medewerkers werkzaam.

Het bestuur, dat momenteel uit zes leden bestaat, kent geen dagelijks bestuur maar wel is er een zeer nauwe samenwerking tussen voorzitter, secretaris en penningmeester om binnen het door het bestuur gestelde mandaat, ad hoc oplossingen of antwoorden te kunnen bieden.