Verloop van het proces naar een ledenraad:

 

 

 

De Ledenraad is inmiddels zo'n twee jaar operationeel. Dit jaar zal het functioneren van de raad worden geëvalueerd.

6 maart 2020

De raad is bijna volledig op sterkte: 37 van de 40 leden zijn bekend. De eerste bijeenkomst van de Ledenraad vindt plaats. 

11 november 2017

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in Wageningen stemmen de aanwezigen met ruime meerderheid voor (266 stemmen voor, 65 tegen) de statutenwijziging die het mogelijk maakt dat een ledenraad het hoogste besluitvormend orgaan zal zijn. 

Het streven is in het najaar 2017 de eerste Ledenraadsvergadering met het Hoofdbestuur te laten plaatsvinden.

22 april 2017

De Groepenvergadering, bijeen in Wageningen, heeft ingestemd met het concept van de statuten, waarin staat beschreven dat de Ledenraad het hoogste besluitvormend orgaan van de NBV is. De Algemene Ledenvergadering stemt op 22 april 2017 over het aannemen van deze conceptstatuten. 

Alle afdelingssecretarissen ontvangen de conceptstatuten. Deze maken deel uit van de stukken voor de ALV. 

18 maart 2017

In de HB/Groepen vergaderingen van 18 februari en 18 maart staan de nieuwe conceptstatuten met daarin de ledenraadstructuur op de agenda. Doel is het voorstel met akkoord van de groepen voor te leggen aan de ALV op 22 april

februari-maart 2017

Tijdens het HB/Groepen overleg van september worden de conceptstatuten uitvoerig besproken. De nodige opmerkingen waarover in het overleg overeenstemming is worden verwerkt in de volgende conceptversie. Deze komt in het extra HB/Groepen van 24/11 aan de orde.


sept. - nov. 2016

Tijdens de ALV van 23 april informeert het HB de aanwezigen. De ingredienten voor nieuwe statuten komen aan bod. De planning is in 2017 de wijziging concreet te hebben. Deze worden ter goedkeuring voorgelegd.

april 2016

De ALV van 10 oktober is speciaal uitgeschreven om de leden de plannen nader uiteen te zetten. De werkgroepleden Vincent Sterring (HB) en Leo van der Heijden (vz. groep Zuid-Holland) informeren uitvoerig. Aanwezigen stellen de nodige inhoudelijke vragen waarop direct antwoord kan worden gegeven. 

oktober 2015

De groepenvergadering van 19 september bespreekt de uitwerking van de werkgroep Ledenraad. In grote lijnen is men voorstander van het plan tot het vormen van een ledenraadstructuur.

sept/okt 2015

Presentatie tijdens ALV

april 2015

Ideeën en plannen totstandkoming Ledenraad NBV

Gepresenteerd in Groepenbijeenkomst

 

feb 2015

Instellen ad hoc Werkgroep Ledenraad

In het geldende beleidsplan is opgenomen dat de NBV een verkenning start naar de mogelijkheden een ledenraadstructuur te implementeren. 

najaar 2014