Algemene Ledenvergadering 2015

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op zaterdag 25 april 2015 in het Congresgebouw van de Hof van Wageningen, Lawickse Allee 11 te Wageningen,

Aanvang 10.00 uur, einde 12.30 uur en aansluitend lunch.
Vanaf 09.30 uur ontvangst met koffie.

 

AGENDA

 

1)    Opening door de voorzitter, dhr. Jan Dommerholt

2)    Notulen ALV 19 april 2014

3)    Mededelingen en ingekomen stukken

        a)    Groenambassadeur Aat Rietveld

        b)    Lectoraat Bijengezondheid

4)    Jaarverslag 2014

5)    Vernieuwbouw Bijenhuis

6)    Financiële stukken

        Vragen over de financiële jaarstukken dienen uiterlijk 14 dagen voor de vergadering schriftelijk te worden ingediend bij het secretariaat.

       a)    Bespreking jaarrekening 2014

       b)    Verslag kascommissie 2014

       c)    Vaststellen jaarrekening

       d)    Decharge verlenen aan het bestuur

       e)    (her)benoeming kascommissie, leden: 

             de heer H. Buter sinds 2011

             de heer W. Timmermans sinds 2012

            de heer H. Schepers sinds 2012

            de heer H. Ettema sinds 2014

            De heer Buter is aftredend. De kascommissie stelt voor in zijn plaats te benoemen Iebe Monderman.

7)    Beleidsplan 2015 tot 2020

a)    Ad hoc commissie Ledenraad

8)    Activiteitenplan 2015

9)    Verkiezingen hoofdbestuur

        a)    Aftredend en herkiesbaar zijn de heren Bert Willigenburg en Wouter Schouwstra. Aftredend is de heer Rik Snoek.

        b)    Voor de vacature van de heer Rik Snoek stelt zich mevrouw Jacqueline Hill-Rijsbergen beschikbaar.

10) Onderscheidingen

11) Begroting 2016

12) Rondvraag. Bij voorkeur vragen schriftelijk indienen tijdens de pauze.

13) Sluiting om 12.30 uur.

 

Na de vergadering bieden wij u een lunch aan in de Hof van Wageningen. Vooraf reserveren is noodzakelijk via secretariaat@bijenhouders.nl .

Tot 15.00 uur kunt u nog in het Bijenhuis terecht om inkopen te doen.

Diverse vergaderstukken voor deze Algemene Ledenvergadering liggen vanaf 25 maart 2015 ter inzage bij het secretariaat van het Bijenhuis en bij de secretaris van uw afdeling.