Verzekeringen

Vrijwilligersverzekering

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een folder beschikbaar waarin de polisvoorwaarden voor de vrijwilligersverzekering van de VNG is opgenomen. Deze voorwaarden zijn voortgekomen uit de acceptatie van de motie Slob 2008 in de Tweede Kamer en is in uitvoering genomen door de VNG. Dit betekent dat alle vrijwilligers, die in een organisatorisch verband werkzaamheden verrichten t.b.v. onze vereniging, er baat bij kunnen hebben.
Klik hier voor de PDF van de folder (dec. 2010).

 

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering/

excedent resp. secundaire Aansprakelijkheidsverzekering

De NBV heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gesloten met Interpolis. Schade die wordt veroorzaakt door de NBV, door een van haar onderdelen (groepen, afdelingen) of door haar leden in de uitoefening van een taak voor de vereniging of haar onderdelen, valt onder deze verzekering. 
Verzekerd is een bedrag van € 1.250.000 per aanspraak met een maximum van € 2.500.000 per jaar. Er geldt een eigen risico van € 110,- per zaakschade.
Aan deze verzekering is een excedent- resp. secundaire Aansprakelijkheidverzekering zijn gekoppeld. Deze clausule houdt in dat ook schade die door een individueel lid buiten verenigingsverband veroorzaakt wordt, onder die verzekering valt voor zover die schade tenminste niet gedekt wordt door de eigen Aansprakelijkheidsverzekering van dat lid.

Iedere imker moet een eigen Aansprakelijkheiidsverzekering hebben
Voor alle duidelijkheid wordt erop gewezen dat iedere imker er dus voor moet zorgen dat hij een normale Aansprakelijkheidsverzekering Personen (AVP) als particulier heeft afgesloten met een dekking van ten minste € 500.000,- per schadegeval, en dat hij niet zelf bij het sluiten van die Aansprtakelijkheidsverzekering de schade die hij als imker veroorzaakt, van die dekking heeft uitgesloten of beperkt. 

Accident binnen 3 etmalen melden
Ook wordt de noodzaak benadrukt om ingeval van een accident zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie etmalen na de aansprakelijkstelling door een derde, dit te melden aan het secretariaat van de vereniging, teneinde de kans op verval van een recht op vergoeding te voorkomen. 
(mei 2010, vervangt tekst van juli 2009)