Het Imkersoverleg: in de bres voor de imkerij - een update

14-12-2021 Het Imkersoverleg: in de bres voor de imkerij - een update

Sinds de zomer van 2021 bundelen de NBV, ImkersNederland, de BVNI en de BD-imkerwerkgroep hun krachten in het Imkersoverleg, ten gunste van de belangenbehrtiging van Nederlandse imkerij richting de overheid. Arie Kreike vervult voor de eerste periode van 2 jaar het voorzitterschap. Door met 1 stem namens alle imkerverenigingen te onderhandelen, wordt de positie van de Nederlandse imkerij versterkt. 

 

Honingprogramma 2023-2027
Sinds de oprichting van het samenwerkingsverband, lag de focus in eerste instantie vooral op de gewenste invulling van het volgende Honingprogramma (2023-2027). Op dit punt hebben in de afgelopen maand diverse overleggen plaatsgevonden met het Ministerie van LNV, zowel op de gewenste inhoudelijke focus van het Honingprogramma, maar ook procesmatig rond de aanbesteding. Inmiddels is op dat vlak ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland door het Imkersoverleg benaderd, zodat de imkersverenigingen betrokken zullen worden in de uit te zetten onderzoeks- en faciliteringsvragen en de beoordeling van de vervolgens te ontvangen voorstellen. 

 

Additioneel budget Honingprogramma 
De aanvraag- en onderhandelingsprocedure die begin dit jaar door de NBV en ImkersNederland is opgestart voor wat betreft de aanvraag en besteding van het additioneel beschikbaar gekomen budget vanuit het huidige Honingprogramma, wordt inmiddels ook vanuit het Imkersoverleg gevoerd. De aanvraag van het budget is toegekend, maar over de voorwaarden voor besteding vinden momenteel nog onderhandelingen plaats.

 

Kastregistratie
Vanuit Europese en Nederlandse wetgeving wordt registratie van de Nederlandse honingbijvolken verplicht. Naast een correct beeld van het aantal bijenvolken in Nederland (Europese wetgeving) wil de Nederlandse overheid een actueel beeld krijgen van de locaties en verplaatsingen van bijenvolken binnen Nederland. 
Om de wettelijk verplichte registratie voor de Nederlandse imkers onder aanvaardbare voorwaarden in te vullen, wordt vanuit het Imkersoverleg intensief overleg gevoerd met betrokken divisies van het ministerie van LNV. De eerste gesprekken richtten zich voornamelijk op het in beeld krijgen van de vereisten van registratie, zoals welke definitie gehanteerd wordt van "een bijenvolk" en de verschillende mogelijkheden van de locatie van het registratienummer van de kast. Ook heeft het Imkersoverleg nadrukkelijk gepleit voor de invoering van 1 registratiesysteem, in plaats van verschillende methoden en momenten van registreren. 

Eerder voerde de NBV commissie Biodiversiteit een enqûete uit onder een deel van haar leden en lokale verenigingen om de attitude van imkers op het onderwerp "inventarisatie bijenvolken" te onderzoeken. De uitkomsten van deze enqûete zijn geanalyseerd en worden binnenkort gepubliceerd. 

 

Over de voortgang van het werk van het Imkersoverleg houden we u op de hoogte.

 

« terug naar het overzicht