Brief aan de Informateurs

26-10-2012 Brief aan de Informateurs

> als PDF-bestand

Het bestuur van de NBV vroeg per brief aandacht bij de informateurs voor het nieuw te vormen kabinet, voor maatregelen voor het behoud van de honingbij. Kern van de brief is het voorzien in voldoende, gevarieerd en jaarrond vers stuifmeel en het op peil houden van de deskundigheid van de imkers.

De heren H.G.J. Kamp en W.J. Bos, informateurs
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

24 oktober 2012

Geachte heren,
Bijen zijn als bestuivende insecten een belangrijke schakel in de (wereld) voedselproductie en spelen een belangrijke rol in de ons omringende natuur. Door bestuiving vindt zaadzetting plaats waardoor de planten zich uit kunnen zaaien en kunnen voortbestaan en komen er bessen aan bomen en struiken die een belangrijke voedselbron zijn voor vogels en (kleine) zoogdieren. Dit is een van de voorbeelden waaruit blijkt dat bijen als bestuivende insecten een belangrijke rol spelen in de ons omliggende natuur en instandhouding van de biodiversiteit. Nederland is een van de belangrijkste voedselproducenten van de wereld en behoort ook wat agrarisch onderzoek en onderwijs aangaat tot de wereldtop. Bijen zijn daarin onontbeerlijk.

De laatste jaren worden we opgeschrikt door een wereldwijde achteruitgang van de honingbijenpopulatie. Ook is duidelijk dat een populatie van solitaire bijen sterk is afgenomen. Dit heeft grote gevolgen voor de economie en voor de voedselproductie. In Nederland wordt de waarde van de bestuiving door honingbijen geschat op € 1,4 miljard.

De Nederlandse Bijenhoudersvereniging (de NBV) is de organisatie die zich bezighoudt met het houden van honingbijen onder andere ten behoeve van de bestuiving van land- en tuinbouwgewassen en in de natuur. Het tegengaan van de achteruitgang van de bijenpopulatie vraagt een grote inspanning van de NBV. Als belangrijkste oorzaken van de zogenaamde bijensterfte wordt algemeen erkend dat deze gelegen is in de achteruitgang van het permanente aanbod van gevarieerd stuifmeel en van nectar. Daarnaast is de parasiet, de Varroadestructor, een spinachtig beestje, een grote bedreiging. Deze parasiet beschadigt de individuele bijen en brengt bacteriën en virussen over. Deze factoren samen met een complex van andere factoren vormen een grote bedreiging voor de bijenhouderij. Bijenhouden onder de huidige omstandigheden vraagt veel van de kwaliteit en deskundigheid van de bijenhouder. De NBV tracht door het organiseren van opleidingen, studiedagen en symposia deze deskundigheid van de bijenhouder te bevorderen en in stand te houden.

Een aantal maatschappelijke organisaties, bedrijven, maar ook de meeste politieke partijen in de Tweede Kamer hebben het probleem van de bijensterfte onderkend. Met name het “Jaar van de Bij 2012” waarvan de Nederlandse Bijenhoudersvereniging mede-initiatiefnemer is heeft veel bijgedragen aan de bekendheid van het probleem en velen aangezet tot acties ter verbetering van de leefomstandigheden van de honingbijen en de solitaire bijen in ons land. Het ”Jaar van de Bij 2012” heeft de samenwerking tussen de diverse betrokken organisaties belangrijk verstevigd.

Echter in de meeste gevallen gaat het om incidentele acties en is er geen sprake van structurele aandacht voor dit probleem en om structurele verbeteringen. Het verbeteren en instandhouden van de leefomgeving van bijen en het op peil houden van de deskundigheid van de imker zijn niet structureel gezekerd in onze samenleving en niet vastgelegd in lange-termijn-beleid.

Wij verzoeken u derhalve te bewerkstelligen dat in het komende regeerakkoord aandacht wordt gegeven aan boven omschreven probleem.

  • De komende regering kan een belangrijke bijdrage leveren in het tegengaan van bijensterfte door in het eigen beleid bij te dragen aan een permanent aanbod van gevarieerd stuifmeel door het bijenvriendelijk beheer van het groen.
  • - Tevens kan de regering stimulerende maatregelen nemen die andere grondbezitters en beheerders ertoe overhalen eveneens een bijenvriendelijk groenbeheer toe te passen.
  • - De regering kan eveneens de organisatie, die zich met het houden van bijen bezighoudt, de Nederlandse Bijenhoudersvereniging, ondersteunen in haar werkzaamheden.

Uiteraard zijn wij bereid bovenstaande nader toe te lichten en noodzakelijke informatie te leveren.

Hoogachtend,

Dr. Ir. J (Jan) Dommerholt,
Voorzitter NBV.

« terug naar het overzicht