Floriade 2022

Op de Floriade 2022 is beroepsimker Mario Coremans aanwezig met twee bijenkasten, waaronder één observatiekast. Op deze pagina vind je extra informatie over het imkeren, de bijen(volken) én het belang van een landelijke imkervereniging zoals de NBV.

 

De rol van de Nederlandse imkerij én van de NBV

Waar imkers en hun honingbijen eerst nog op brede sympathie konden rekenen, kentert de publieke opinie thans naar een behoedzamere kijk op de imkerij. Want immers, de afgenomen dracht, de verslechtering van habitat van bijen, is een gezamenlijk probleem van solitaire én honingbijen, maar wat is de positie van de imkerij in het vraagstuk rondom het verdelen van de beschikbare nectar- en stuifmeelbronnen? Welke verantwoordelijkheid moeten we nemen? En welke ruimte mag en moet de imkerij in Nederland krijgen? Er wordt gewerkt aan een toekomstgerichte imkerij binnen Nederland.


De NBV is Nederlands grootste vereniging van imkers en draagt zorg voor de facilitering van de imkerij in Nederland. Het NBV-netwerk bestaat uit een landelijke vereniging en lokale verenigingen die direct en middels regionale groepen met elkaar verbonden zijn. Vanuit deze verschillende posities in dit netwerk faciliteert de NBV haar leden en andere imkers in de uitoefening van hun hobby of beroep.
De NBV vertegenwoordigt belangen van haar leden c.q. imkers richting overheden (Europees, landelijk, regionaal en lokaal) en biedt de beste opleidingen, cursussen en trainingen ten gunste van een hoogwaardige kennisniveau van de Nederlandse imkerijsector.
Door themagerichte ontmoeting, digitaal en regionaal, faciliteert en stimuleert de NBV innovaties binnen de imkerij die bijdragen aan een toekomstbestendige sector. Maatschappelijk gezien is de NBV een relevante partner, doordat zij met haar kennis en passie bijdraagt aan de verbetering van de leefomstandigheden van bijen in Nederland door voorlichting van het publiek en het stimuleren van bijengezondheid, dracht- en biodiversiteitsverbetering. Als laatste, maar niet op de laatste plaats, is de NBV door de inzet van haar bijenvolken voor de bestuiving van cultuurgewassen een essentiële partner van de agrarische sector en draagt zij op deze manier substantieel bij aan de Nederlandse economie.

 

Samenwerken, bundelen van krachten en aansluiten bij diverse initiatieven

Imkersoverleg
De vier grootste Nederlandse imkerorganisaties (NBV, IN, BVNI en BD) vormen samen het Imkersoverleg, waarmee ze een gezamelijke stem innemen richting de landelijke overheid

Werkgroep positie honinbij
De NBV is onlangs een werkgroep gestart die zich specifiek richt op de vraagstukken rondom mogelijke concurrentie tussen honingbijen en andere bestuivende insecten. Het gaat hier met name om habitat en dracht  - en in relatie hiermee - de positie van de honingbij in het Nederlandse landschap en het imago van de Nederlandse imkerij. De NBV werkt nauw samen met LTO.

Ambassadeurs Biodiversiteit

 

Deelnemer Nationale Bijenstrategie

Supporter Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 

Lees hier meer over (het werk van) de NBV

 

Het belang van bijen

Bijen zijn als bestuivers van bloemen een heel belangrijke schakel in het ontstaan van ons dagelijks voedsel. Met veel bloembestuivende insecten gaat het niet goed. Door de schaalvergroting in de landbouw, verstedelijking en wegenaanleg hebben ze steeds minder natuur en bloemen om van te leven. Gelukkig is er een steeds groter besef dat een bloemrijke omgeving van levensbelang is voor de bestuivers, de biodiversiteit, ons leefklimaat.

De NBV zet zich dagelijks in voor het belang van de honingbij, maar ook andere bijen en bestuivende insecten. Biodiversiteit & bijengezondheid zijn daarom belangrijke pijlers die verankerd zijn in het korte en lange termijnbeleid van de vereniging, zowel landelijk als lokaal. Onze ambassadeurs Biodiversiteit en Bijengezondheidscoördinatoren hebben hierin een belangrijke rol.

 

Over de imker 

De NBV behartigt de belangen van zowel de hobbymatige imker als de beroepsimker. Daarnaast is het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs en doorontwikkeling één van de kerntaken die we voor onze imkers oppakken. Ervoor zorgen dat de imkers hun hobby of hun werk dusdanig kunnen uitoefenen dat zowel de gezondheid van de bijen als die van hun leefomgeving optimaal blijven. De NBV biedt een veelzijdig onderwijs aan van hoge kwaliteit. Kijk hier om meer te lezen over het aanbod van onderwijs aan onze imkers.

 

Het Bijenjournaal

                                              

 BijenBlog

In de BijenBlog volgen we de seizoensontwikkeling van de bijenvolken, mede bepaald door het weer en wat er bloeit

 Bijenwerk

 Lees in Bijenwerk wat de imker gedurende de seizoenen aan werk verricht

 Kennismakingscursus

 Vraag je je af of bijenhouden wat voor jou is? Dan is de kennismakingscursus wellicht iets voor jou!?

Landelijke Open Imkerijdagen

Op zaterdag 9 en zondag 10 juli kan je op bezoek bij één van onze imkers tijdens de Landelijke Open Imkerijdagen. Binnenkort volgt meer informatie op onze website en socials!

 

Blijf op de hoogte! 

Schrijf je in voor onze gratis digitale nieuwsbrief Imkernieuws en blijf op de hoogte van het laatste nieuws omtrent de bijen en de imkerij
-> aanmelden