Veelgestelde vragen

Corona-kwesties

Kan ik reizen met volken tijdens de avondklok?

Imkers maken zich zorgen rond het vervoer van bijen tijdens de geldende avondklok. Pas laat in de avond, laat in de schemering kunnen volken worden opgehaald van een bestuivingslocatie. Ook in de ochtend is het verplaatsen vaak nachtwerk.

 

Binnen het bestuur en met het Ministerie van LNV zijn deze zorgen besproken. Er wordt geen vrijstelling gegeven voor reizen tijdens de avondklok. Met het verruimen van de avondklok naar 22.00 uur verwachten we dat het mogelijk moet zijn om bijen te verzorgen en te verplaatsen zonder dat er vrijstelling nodig is van de avondklok. 

Het scheppen van zwermen of het verplaatsen van bijen van en naar locaties voor bestuiving blijft mogelijk, zij het soms met enige aanpassing van de door de imker gebruikelijke werkwijze. Bij het verplaatsen van volken voor bestuiving is het mogelijk de kast in de avond te sluiten, waarna het verplaatsen van de volken uitgesteld kan worden tot in de vroege ochtend (na afloop van de avondklok). Omgekeerd op de bestuivingslocatie kan dit ook. Mogelijk moet er dan een beroep worden gedaan op betrokkenen ter plaatse de kasten tegen zonsondergang te sluiten. De kasten kunnen dan vroeg in de ochtend na de avondklok worden opgehaald. Dat geldt ook voor het meenemen van zwermen als dat niet direct na het scheppen kan gebeuren.

Mag ik reizen met mijn volken?

Reizen naar je bijen

Niet alle imkers hebben hun bijen op hun erf staan of op een afgezonderde plek waar ze zonder risico naar toe kunnen. Vooralsnog mag je als imker naar je bijen reizen om ze te verzorgen. Hanteer hierbij de richtlijnen van het RIVM.


Reizen met je bijen
Het verplaatsen van bijenvolken mag. Het bestuur van de NBV geeft het dringende advies bij het reizen met bijen strikt de regels van de overheid (RIVM) in acht te nemen. Denk van tevoren goed na over het in- en uitladen als je dat niet alleen kan.

Reizen naar bevruchtingsstations
Voor het reizen met bijen naar bevruchtingsstations is bij hen navraag gedaan. Voor de diverse stations gelden uiteenlopende richtlijnen. Deze vind je hier. Dit overzicht wordt de komende dagen nog aangevuld c.q. bijgewerkt.

Reizen met/naar je bijen in geval van strengere maatregelen of lockdown
De NBV heeft momenteel nauw contact met LNV. Mocht de situatie slechter worden en er sprake komen van een lockdown, dan is de NBV in het vizier. Het reizen voor de verzorging van bijen, de bestuivingsverplichtingen voor de teelten, het kunnen scheppen van zwermen en het reizen in geval van AVB zijn hierbij het uitgangspunt.

Voor reizen naar gebieden in onze buurlanden zijn andere regels van toepassing. 

Lees meer >

Kan ik in geval van een lockdown mijn bijen verzorgen?

Uit voorzorg ingeval een een lockdown gaat plaatsvinden heeft de NBV eind maart bij het ministerie van LNV in een brief op aangedrongen dat er aandacht moet zijn voor de imkers en de noodzaak van het kunnen verzorgen van hun volken. Het reizen voor de verzorging van bijen, de bestuivingsverplichtingen voor de teelten, het kunnen scheppen van zwermen en het reizen in geval van AVB zijn hierbij het uitgangspunt.

Kunnen bijen het virus overbrengen?

Het Coronavirus wordt in open water aangetroffen. Bijen drinken daaruit. Kunnen bijen het virus overbrengen in honing en daarmee weer mensen besmetten?

Nee. Bijen kennen geen Coronavirussen en kunnen die ook niet overdragen. Coronavirussen zijn specifiek zoogdiervirussen. Geen angst dus dat bijen besmet raken en ook niet dat je via bijen zelf besmet raakt.

 

Kan het virus via was of propolis worden overgebracht?

De kans dat een Corona besmette imker het virus overdraagt op een ander via was of propolis is in beide gevallen heel klein. Was wordt namelijk meestal gesmolten (verhit) voor verwerking. Het overdragen van het virus via was zou in theorie mogelijk zijn wanneer was onverhit binnen heel korte tijd aan een ander wordt overhandigd.

Voor propolis geldt dat het erg hydrofoob is; de eiwitten van virussen zullen daaraan vast blijven plakken. Dat maakt de kans op besmetting via propolis heel klein.

Hoe zit het met Corona in relatie tot (verdenking van) AVB?

Bij verdenking van AVB kan nog steeds dezelfde procedure worden gehanteerd. De Bijengezond- heidscoördinator (BGC’er) kan worden ingeschakeld voor inspectie. Als zowel de betreffende imker als de BGC’er de richtlijnen van het RIVM opvolgt, zijn er geen knelpunten. Ook bij mogelijke uitval van BGC’ers zijn er voldoende reserve BGC’ers om de bezetting (lokale dekkingsgraad) te kunnen blijven borgen.

Hoe nu om te gaan met zwermmeldingen?

 1. Er spelen twee issues ten aanzien van zwermen en zwermmeldingen. Ten eerste is de verwachting dat er mogelijk meer zwermen zullen ontstaan, omdat imkers wellicht minder frequent naar hun bijen gaan of niet naar hun bijen kunnen gaan. Daarnaast zullen er ook imkers zijn die normaliter zwermscheppen, maar dit jaar hier niet aan mee willen of kunnen werken door ziekte of doordat men zich in de risicogroep bevindt. Hieronder staat een beknopte uiteenzetting van acties om bovenstaande twee issues te kunnen aanpakken c.q. tackelen:
 • Zwermen voorkomen
  Zorg ervoor dat je een buddy hebt; een vervanger die voor je bijen kan zorgen indien je niet meer naar je bijen kunt of wilt. Wellicht kan je afdeling je hierbij helpen.

 • Meld je af bij je afdeling als je dit jaar geen zwermen wilt/kunt scheppen
  De NBV heeft een Meldpunt Bijenzwermen op de website. Hier kan men een imker in de buurt vinden om een zwerm te komen scheppen. Wil of kan je dit jaar geen zwermen scheppen? Meld je dan af, zodat jouw afdeling het overzicht van zwermscheppers op de site kan bijwerken. Dit scheelt veel onnodige telefoontjes en frustraties.

 • Blijf je zwermschepper? Denk aan de richtlijnen, aan je eigen veiligheid en die van anderen!
  Wil je wel zwermen blijven scheppen? Denk dan aan je eigen veiligheid! Houd afstand, kijk of je hulp kunt krijgen van een gezinslid en houd de veiligheid van omstanders in de gaten en attendeer ze op de richtlijnen, met name de 1,5 meter afstand.

Heeft het Coronavirus invloed op honing?

Honing werkt zeer denaturerend. Mócht een virus in honing terecht komen, dan gaat het daar ten onder.

Hoe krijg ik als beginnend imker nu (praktische) info, instructies en/of begeleiding?

Er wordt momenteel intern druk overlegd of en hoe de cursussen in 2021 kunnen worden voortgezet en/of opgestart.Tot er duidelijkheid is, is er veel informatie te vinden om de nodige kennis op te doen:

Op onze website staat op Bijenwerk ontzettend veel informatie met daarbij adviezen wat in het bijenvolk te doen in welke periode. Daarnaast is het volgen van de Bijenblog ook een aanrader. Imkerpedia is een groot naslagwerk voor allerhande zaken rond de imkerij en via het forum Bijenhouden (en hun Facebookpagina) kunnen vragen worden gesteld.

Hoe staat het met de beschikbaarheid met imkermateriaal?

Vooralsnog is alles nog gewoon verkrijgbaar. Wij adviseren je om al je benodigd materiaal voor het komend seizoen op voorraad te hebben in geval alsnog strengere maatregelen (lockdown) volgen.

Continuïteit bijenhouderij: hoe nu verder?

De NBV is zich bewust van de mogelijke vragen en zorgen die onze leden hebben ten aanzien van bijenhouden in Coronatijd. Wij zullen er dan ook alles aan doen om duidelijkheid te geven en zorgen weg te nemen waar mogelijk. Hiervoor hebben we natuurlijk ook contact en samenwerking met andere partijen zoals LNV, Konvib, Vlaams Bijen Instituut en De Nederlandse Associatie (DNA).
MAAR...De bijenhouderij moet ook verder. Gaat ook verder. En de NBV wil ook verder. Wij blijven ons naast deze bijzondere situatie niet minder inzetten voor onze primaire activiteiten. Dit verzoek wam ook duidelijk naar voren uit de reacties. En terecht! Biodiversiteit, bijengezondheid, belangenbehartiging, samenwerking: zoveel mogelijk zetten we met volle energie en veel enthousiasme onze missie voort!

Wat te doen met de jaarlijkse ALV's?

Momenteel is er een spoedwet voor ALV’s. Berichtgeving over deze spoedwetgeving over het houden van algemene vergaderingen door (onder meer) verenigingen vinden jullie ook op de site van de Rijksoverheid.

Daarnaast is de NBV lid van De Nederlandse Associatie (DNA). Zij hebben ook een coronapagina m.b.t. het besturen van verenigingen. Mochten jullie met vragen blijven zitten, neem dan contact op met het NBV-bureau of met de gratis ALV-helpdesk van DNA.

Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, moeten in de regel de jaarstukken over het afgelopen boekjaar worden goedgekeurd. Heb je als afdeling eigen statuten, ga dan na welke termijn er in jullie statuten staat. Feit is dat de nieuwe spoedwet het mogelijk maakt c.q. toestaat om als bestuur deze termijn te verlengen ofwel uit te stellen met twee maanden. De minister maakte eerder bekend dat de tijdelijk wet slechts vervalt indien ten minste twee maanden voor de voorgenomen vervaldatum een openbare aankondiging is gedaan. 

Wil je toch aan de slag met een digitale ALV? Lees dan de overige FAQ's hierover en vraag advies aan het NBV-bureau of de gratis ALV-helpdesk: dna-alv-helpdesk@lextone.nl

 

Tot wanneer mag een fysieke ALV worden uitgesteld?

Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, moeten in de regel de jaarstukken over het afgelopen boekjaar worden goedgekeurd. Heb je als afdeling eigen statuten, ga dan na welke termijn er in jullie statuten staat. Feit is dat de nieuwe spoedwet het mogelijk maakt c.q. toestaat om als bestuur deze termijn te verlengen ofwel uit te stellen met vier maanden. 

Hoe kan een digitale ALV worden georganiseerd en waar moeten we als bestuur aan denken?

Een digitale ALV betekent dat je leden online laat deelnemen aan de ALV. Hieronder staat een beknopt overzicht wat dit vraagt aan organisatie en diverse adviezen & tips:

 

 • Een minimale eis is dat er daadwerkelijk een vergadering plaatsvindt onder leiding van de voorzitter of vice voorzitter
 • Het is van belang dat tot 72 uur voor de ALV alle leden de mogelijkheid krijgen hun vragen in te dienen
 • Zorg vooraf voor een duidelijk en transparant proces en communiceer dit naar je leden
 • Je kunt de mogelijkheid geven om bijv. via een chatfunctie leden tijdens de ALV nog vragen te laten indienen
 • Zorg na de ALV voor een volledig overzicht van de vragen inclusief de antwoorden en verspreid deze ofwel direct met de leden of plaats een dergelijk document op een centrale plaats op je website, eventueel achter de ledeninlog
 • Zorg voor een gedetailleerde verslaglegging. De notulen moeten tevens duidelijk weergeven welke overwegingen en beslissingen er zijn genomen; zorg hier voor uiterste transparantie om discussie op een later moment te voorkomen!
 • Zorg vooraf voor een haalbare manier van verspreiding van de stukken. Te zware bestanden voor de mail; laat leden dan de stukken elders 'ophalen' (website (ledeninlog) of WeTransfer)
 • Dient er gestemd te worden? Vraag je dan af of dit anoniem moet of niet. Dient er anoniem gestemd te worden, zorg dan dat elk lid een mail ontvangt met unieke kiescode. Bij voorkeur dient dit extern belegd te worden, zodat elke vorm van belangenverstrengeling wordt voorkomen.

Voor meer informatie of persoonlijk advies: bel of mail met het NBV-bureau.

NBVbureau@bijenhouders.nl | 0317 422 422.

Hoe kan ik veilig thuiswerken en online vergaderen?

 • Werk, als dat mogelijk is, in een beveiligde thuiswerkomgeving. Wees voorzichtig met het gebruik van gratis cloud-, opslag- of e-maildiensten. Zo’n dienst kan mogelijk je gegevens gebruiken voor andere doeleinden. Denk daarbij aan marketing of de verkoop van je gegevens aan derden.
 • Zorg voor bescherming van je documenten. Gebruik veilige databases en servers, en gebruik unieke wachtwoorden. Ga daarnaast altijd voorzichtig om met de adresgegevens van leden en met overige gevoelige persoonsinformatie.  
 • Wees voorzichtig met het gebruik van (video)chatdiensten. Een veilig communicatiemiddel is de telefoon. Wil je beeldbellen? Ga dan bewust om met eventuele alternatieven.
 • Pas op voor phishingmails. Cybercriminelen versturen vooral tijdens de coronacrisis veel phishingmails. Dat zijn nepmails. De criminelen proberen hiermee informatie te ontfutselen of malware op je computer te installeren. Houd hier de komende tijd rekening mee. Meld het gelijk bij het NBV-bureau wanneer je vermoed dat je een phishingmail hebt ontvangen: laura@bijenhouders.nl

Is het verplicht dat leden online aanwezig zijn tijdens de ALV?

Dat is niet verplicht. Wel kan het voor sommige besluiten waarvoor een bepaald quorum vereist is, nodig zijn dat een bepaald deel van de leden deelneemt of van te voren een stem heeft uitgebracht. Kijk hiervoor goed de statuten na.

Vragen vooraf aan ALV: wanneer en hoe moeten deze worden beantwoord?

De wet geeft aan dat vragen uiterlijk tijdens de vergadering, al dan niet thematisch, worden beantwoord en op de website van de vereniging worden geplaatst of via een elektronisch communicatiemiddel toegankelijk worden gemaakt voor de leden. Het bestuur spant zich ook in te faciliteren dat nadere vragen bijvoorbeeld nog tijdens de vergadering gesteld kunnen worden. Als dit allemaal niet lukt (ondanks inspanningen van het bestuur) dan heeft dit geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van de genomen besluiten.

Mogen leden ook vooraf schriftelijk hun stem uitbrengen?

Ja, dat mag. Houd hier wel rekening met een maximum van 30 dagen voorafgaand aan de datum van de ALV. Let ook op dat deze schriftelijke stemmen gecombineerd kunnen worden met de digitale stemmen als je daar ook gebruik van maakt.

Hoe kan je digitaal rechtsgeldig stemmen?

De wet geeft aan dat de ALV langs elektronische weg rechtstreeks te volgen moet zijn voor de stemgerechtigden en dat de stemgerechtigden tot 72 uur tevoren in de gelegenheid gesteld moeten zijn om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over de geagendeerde onderwerpen. De stemgerechtigden moeten identificeerbaar zijn (let wel: dit is iets anders dan dat de stem zelf naar een bepaalde persoon herleid kan worden). Vervolgens kan de stemgerechtigde elektronisch stemmen. Indien er wordt gewerkt met stemgewicht en of machtigingen moeten ook hiervoor voorzieningen getroffen worden.

Hoe regel je een online stembiljet?

Een ‘online-stembiljet’ kan veel definities hebben. Met de huidige noodwet kan een e-mail of chatbericht al fungeren als een schriftelijk stembiljet. Bij het gebruik van professionele stemsoftware verschilt de manier waarop de digitale stembiljetten worden geregeld. Vaak gaat dit gepaard met een unieke code of link die de deelnemers ontvangen.

Hoe regel je individuele identificeerbaarheid?

In het geval van ‘stemmen met handopsteken’ is het al genoeg om zichtbaar te zijn via een webcam. Bij het schriftelijk stemmen kan je ervoor kiezen om met naam en toenaam te stemmen, of via een versleuteld systeem anoniem te stemmen. In dit laatste geval weet het systeem wie je bent en welke stem(men) je hebt uitgebracht, maar is dit niet te achterhalen. Veel stemsoftware heeft deze laatste optie ingebouwd.


Bekijk alle veelgestelde vragen