Convenant

Overeenkomsten aangaan met groenbeheerders

In toenemende mate zijn er afdelingen van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging die goede contacten hebben met gemeenten en andere lokalen of regionale groenbeheerders. Met enkele tips en voorbeelden van convenanten geven we aan hoe tot afspraken te komen en hoe verdere ideeën te concretiseren. 


> voorbeelden convenant

Initiatief nemen en contact leggen
Afdelingen kunnen groenbeherende instanties vragen een overeenkomst te sluiten voor verbetering van het groenbeheer ten behoeve van bijen. Hier dienen dan wel gesprekken met betrokkenen aan vooraf te gaan om eerst te verkennen wat de mogelijkheden en wensen zijn en hoe ver men bereid is mee te werken. Het in opdracht van de minister geschreven rapport van Alterra De betekenis van openbaar groen voor bijen kan een steun in de rug zijn. De gesprekken kunnen uitmonden in het sluiten van een overeenkomst.

Organiseer een voorlichtingsbijeenkomst
Nog mooier is het om een symposium te organiseren over het inrichten en beheren van het openbaar groen. Bij de organisatie van een symposium kunnen diverse partijen betrokken worden. Gemeentelijke overheden en andere groenbeheerders kunnen worden uitgenodigd als deelnemer, maar kunnen actief een rol spelen in de organisatie als spreker of reageren als er naar hun mening wordt gevraagd. Een symposium kan een 'feestje' worden en draagt bij aan de ontwikkeling van wederzijdse bekendheid en het bouwen van een netwerk.
Mocht een gemeente bereid zijn een intentieverklaring te ondertekenen dat kan de NBV-afdeling dit belonen met het schenken van een boom. De honingboom, Styphnolobium japonicum (syn. Sophora japonica), vormt HET symbool van de goede intenties van gemeente. Bij het planten kan opnieuw (pers)aandacht worden gegenereerd.

Zorg voor zoveel mogelijk (pers)aandacht
Haal er ook zoveel mogelijk belanghebbenden bij en werk zo mogelijk samen met anderen: afdelingen van IVN, Vogelbescherming, Vlinderstichting, Landschapbeheer, plaatselijke natuurorganisaties, enz….
Vergeet de pers niet en vooral niet de lokaal.

'Biodiversiteitsteam' geeft advies
Leg zo mogelijk in de verklaring met de gemeente ook vast hoe de imkerafdeling van plan is gevraagd en ongevraagd advies te geven en waar men elkaar kan vinden.
Mogelijkheden zijn:

  • Het oprichten van een groep-inspraakorgaan waarin meerdere partijen zitting hebben, een Biodiversiteitteam…het z.g.n. B-team of BEE-team.
  • Spreek af bij welke besluiten je als imkers betrokken wil worden en waar je advies over uit zal brengen. Het gaat over biotoopverbetering en niet over bijjvoorbeeld de hoogte van een flatgebouw.
  • Zorg dat je goed geïnformeerd bent en breng deskundige adviezen uit. Arie Koster biedt een schat aan informatie in zijn Plantenvademecum en op zijn site bijenhelpdesk.nl.
  • Van groot belang is het om de motieven van de 'ander' te kennen:
    - Waarom worden bepaalde keuzes gemaakt?
    - Wie zijn nog meer belanghebbenden?
    - Wie is verantwoordelijk?.

Hiervoor staat slechts een beperkte opsomming van mogelijkheden. Vraag anderen die reeds ervaring hebben opgedaan om advies.
Goed voorbeeld doet goed volgen!