Cursussen Buurt/Tuin vriendelijk

Cursussen Buurt/Tuin vriendelijk

Maak gebruik van gratis cursusmateriaal. Vertel in jouw buurt omwonenden hoe ze zelf kunnen bijdragen aan een betere leefomgeving van bijen.
Nationale Bijentelling

Nationale Bijentelling

Wat zoemt er in je achtertuin? In 2021 vindt de tweede Nationale Bijentelling op 17 en 18 april plaats. Meld je vast aan als deelnemer en ontvang het laatste nieuws.
Motie 'Red de Bij'

Motie 'Red de Bij'

De motie 'Red de Bij', in de gemeente Hilversum in november 2018 aangenomen, kan ook voor andere gemeenten worden gehanteerd. Maak gebruik van het model.
Nederland Zoemt

Nederland Zoemt

Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu, mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, met als doel het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland.
Nationale bijenstrategie

Nationale bijenstrategie

De Nationale Bijenstrategie van het ministerie van LNV is op 22 januari 2018 door 43 partijen ondertekend, waaronder de NBV.
De NBV is sinds april 2017 betrokken bij de totstandkoming.

Ambassadeurs Biodiversiteit toegelicht

Het voortbestaan van bijen in ons land staat onder druk, met name door verarming van de leefomgeving en het gebruik van insecticiden. Vanuit allerlei geledingen in de samenleving wordt er op aangedrongen en wordt eraan gewerkt de leefomgeving voor bijen te verbeteren. Bijen in het algemeen en honingbijen in het bijzonder zijn essentieel voor de bestuiving van een groot deel van onze voedselgewassen. Met de achteruitgang van de bijenstand kan door een tekort aan bestuivers onze voedselproductie en de bestuiving van gewassen van nut voor tal van dieren in gevaar komen.

Tijd om het tij te keren

Probleemfactoren zijn gebrek aan (gevarieerd)stuifmeel en nectar en voor solitair levende soorten eveneens de nestgelegenheid. Afhankelijk van de soort bij geldt dat voor beschikbaarheid in een bepaalde periode of het gehele jaar. Ook kan er een afhankelijkheid zijn van de aanwezigheid van een specifieke bloem. De vitaliteit van honingbijenvolken is eveneens voor een zeer groot deel afhankelijk van de beschikbare dracht: stuifmeel en nectar. Zorg voor de leefomgeving voor bijen is ook een taak van de imker. Het raakt direct aan het voortbestaan van de bijenvolken.

De landelijke overheid uit eveneens haar zorgen. Zij stimuleert via actieplannen en -programma’s  publiek, lagere overheden, organisaties en instanties om aan de slag te gaan met het leefgebied van bijen.

Imkers in actie voor een betere bijenweide

De afgelopen jaren zijn op de nodige plaatsen in het land imkers, aangesloten leden zelfstandig begonnen met het verbeteren van de bijenweide, of hebben zich aangesloten bij initiatieven van andere partijen. Een goede zaak. Er is het nodige bereikt. Er kan nog heel veel gebeuren.

Met het instellen van de NBV Commissie Biodiversiteit en het opleiden en begeleiden van een groep regionaal operende Ambassadeurs Biodiversiteit wil de NBV haar faciliterende taak voor leden verder uitbreiden.

Netwerk Regionale Ambassadeurs Biodiversiteit voor Bijen

Profiel van ambassadeur biodiversiteit:

  • De regionale ambassadeur is lid van de NBV en van de groep van de NBV.
  • Heeft of enige kennis van bloembiologie of is bereid dit te verwerven.
  • Heeft kennis van drachtplanten en weet lijsten van drachtplanten te vinden en te hanteren of wil zich deze kennis verwerven.
  • Heeft kennis van (ecologisch)beheertypen of wil deze kennis verwerven.
  • Is bereid en in staat samen te werken met “relevante” natuurorganisaties in de regio.
  • Is bereid en instaat “de politiek” positief en constructief te benaderen en bij te dragen aan politieke besluitvorming.
  • Volgt de ontwikkelingen rond de ontwikkeling en instandhouding van een gezonde leefomgeving in de regio.
  • De ambassadeur neemt actief deel aan activiteiten rond leefbaarheid bestuivende insecten.
  • Ter ondersteuning en verdeling van de taken van de ambassadeur formeert deze een regionale- / groepscommissie samen rond het thema “instandhouden en verbeteren leefomgeving bestuivende insecten”. Deze commissie kan bestaan uit leden van de NBV maar ook uit niet-leden, vertegenwoordigers van andere organisaties  en zo mogelijk uit deskundigen.

Commissie Biodiversiteit

De nieuwe Commissie Biodiversiteit heeft tot doel de geschetste problematiek binnen de vereniging te behartigen. Enerzijds ziet de commissie toe op het functioneren van het ambassadeursnetwerk, het laten plaatsvinden van een of meer jaarlijkse terugkomdagen en het informeren van de groep over actuele zaken. Anderzijds zet de commissie zich in voor het vertegenwoordigen van de vereniging bij bijeenkomsten, onderhouden van contacten met verwante landelijke organisaties en deskundigen. .

Samenstelling commissie:

De hiervoor geschetste taken van commissie impliceert dat de commissie bestaat uit personen die van een of meer verschillende onderdelen over de nodige expertise beschikken. Daarnaast is het voor de inbedding in de vereniging van belang dat ledenraadsleden en een of meer bestuursleden toetreden. 

De commissie bestaat uit minimaal vijf en ten hoogste negen leden. De commissie heeft een vast contactpersoon binnen de staf van de vereniging.