ALV van de NBV

Datum09-04-2011
Tijdstip00:00
PlaatsWageningen
Algemene Ledenvergadering van de NBV, aanvang 10.00 u in de ‘Hof van Wageningen’.

Agenda ALV van de NBV
zaterdag 9 april 2011

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op zaterdag 9 april 2011 in de Hof van Wageningen, Lawickse Allee 11 te Wageningen,
aanvang 10.00 u, einde 12.30 u.
Vanaf 09.30 u ontvangst met koffie.

AGENDA

 1.  Opening door de voorzitter, dhr. Jan Dommerholt
 2.  Notulen ALV 24 april 2010
 3.  Mededelingen en ingekomen stukken 
      a) Floriade
 4.  Jaarverslag 2010
 5.  Financiële stukken
      Vragen over de financiële jaarstukken dienen uiterlijk 14 dagen voor de vergadering schriftelijk te worden ingediend bij het secretariaat.
      a) Bespreking jaarrekening 2010
      b) Verslag kascommissie 2010
      c) Vaststellen jaarrekening
      d) Decharge verlenen aan het bestuur
      e) (Her)benoeming kascommissie
 6.  Beleidsplan 2011 tot 2015
 7.  Activiteitenplan 2011
 8.  Begroting 2012
 9.  Contributieverhoging
10. Verkiezingen hoofdbestuur.
      a) Aftredend en herkiesbaar zijn de heren Jan Dommerholt en Henk Zomerdijk, zij stellen zich herkiesbaar. 
      b) Er blijft dus nog één vacature niet ingevuld.
11. Pauze
12. Onderscheidingen
13. Landelijke Open Imkerijdag en Vlinderstichting
14. Rondvraag. Bij voorkeur vragen schriftelijk indienen tijdens de pauze.
15. Sluiting om 12.30 u.

Middagprogramma
Vanaf 13.00 u kunt u in het Bijenhuis te Wageningen lunchen. Een lunchpakket à € 5,- kunt u reserveren: t 0317-422 422, e redactie@bijenhouders.nl.

Om 14.00 u zullen Sjef van der Steen van Bijen@wur en Romée van der Zee van de NCB hun programma BIJ-1 presenteren.
Wij hopen u hiervoor weer te mogen begroeten in de Hof van Wageningen.
De middag zal uiterlijk om 16.00 u worden afgesloten.

« Naar overzicht